Ostali akti grada|

Objavljeno u Glasniku Karlovačke županije 28/13 – 11. 07. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/64
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 09. 07. 2013.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakon o vodama, 49/11 i 144/12)) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 2. sjednici održanoj dana 09. 07. 2013. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se obveze, uvjeti i mjerila, te način plaćanja komunalnog doprinosa na području Grada Slunja.

Članak 2.
Sredstvima komunalnog doprinosa financira se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1. javne površine
2. nerazvrstane ceste
3. groblja
4. javnu rasvjetu
Pod građenjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture u smislu ove Odluke podrazumijeva se građenje novih te rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevinskih objekata.
Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada Slunja.

Članak 3.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se građevina gradi, odnosno investitor.
Gradnjom u smislu stavka 1. ovog članka smatra se gradnja novih, dogradnja ili nadogradnja, odnosno uklanjanje građevine radi gradnje novih.

II. ZONE PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.
Komunalni doprinos obračunava se po sljedećim zonama:

I. ZONA:
Ulice: Trg dr. Franje Tuđmana, Braće Radića, Zagrebačka, 14. Domobranske pukovnije, Petra Svačića, Plitvička, Ivana Gorana Kovačića, Augusta Šenoe, Novo naselje I, Novo naselje II, Zubac, Eugena Kvaternika, Ljudevita Gaja, Nikole Tesle, Melnička, Kordunska, Kralja Zvonimira, Radoslava Lopašića, Vjekoslava Karasa, Školska, Vladimira Nazora, Koranska, Stara cesta, Ivana Trnskog, Trg Zrinskih i Frankopana, Rakovačka, Mile Cindrića, Mrežnička, Jure Belkovića, Ogulinska, Frankopanska, I Poljski put, II Poljski put, Prilaz Narti, Knezova blagajskih, Ivšić brdo, Gojka Šuška, Nikole Zrinskog, Prilaz centrali, Strmac, Nikole Turkalja, Ladihovićeva,
Naselja: Rastoke, Donje Taborište, Gornje Taborište, Novo Selo, Podmelnica, Cvitović.
Područje vojnog vježbališta „Eugen Kvaternik“.

II. ZONA:
Naselja: Mali Vuković, Gornji Kremen, Donji Kremen, Gornji Lađevac, Donji Lađevac, Gornji Cerovac, Donji Cerovac, Gornji Nikšić, Donji Nikšić, Gornja Glina, Donja Glina, Glinsko Vrelo, Gornji Popovac, Donji Popovac, Lumbardenik, Marindolsko Brdo, Gornji Furjan, Donji Furjan, Sastavak, Veljun, Točak, Mjesto Primišlje.

III. ZONA:
Naselja: Dubrave, Blagaj, Pavlovac, Salopek Luke, Arapovac, Lađevačko Selište, Čamerovac, Videkić Selo, Jame, Polje, Bandino Selo, Cvijanović Brdo, Bukovac Perjasički, Crno Vrelo, Gornja Visočka, Donja Visočka, Gornje Primišlje, Donje Primišlje, Donji Poloj, Grobnik, Klanac Perjasički, Kosa, Kosijer Selo, Kutanja, Kuzma Perjasička, Lapovac, Miljevac, Rabinja, Slunjčica, Snos, Sparednjak, Stojmerić, Šljivnjak, Tržić Primišljanski, Veljunska Glina, Veljunski Ponorac, Zapoljak, Zečev Varoš.

III. OBRAČUN I JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici i to ovisno o zoni u kojoj se nalazi.
Kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Članak 6.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi:
1. za I zonu 3,00 kn/m³
2. za II zonu 2,00 kn/m³
3. za III zonu 1,00 kn/m³.

Za pomoćne građevine uz stambeni objekt (garaža, ostava, spremište, drvarnica, staja, sjenik i sl.), te za samostalne poljoprivredne proizvodne objekte obračunava se 20% volumena.

Za sve objekt i građevine čiji je investitor Grad, ustanova ili tvrtka u isključivom ili pretežitom vlasništvu Grada komunalni doprinos se obračunava u iznosu 1 kn/m³.

IV. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 7.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Slunja u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka obvezatno sadrži:
1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,
4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
5. obvezu Grada Slunja kao jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog stavka i ostvareni priliv sredstava.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba upravnom odjelu Karlovačke županije nadležnom za komunalnu djelatnost.

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

V. NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel Grada Slunja dužan je rješenje iz prethodnog članka donijeti i dostaviti podnositelju zahtjeva i županijskom upravnom tijelu nadležnom za gradnju u roku 15 dana od dana primitka dopisa nadležnog upravnog tijela.

Ako Jedinstveni upravni odjel Grada Slunja koji izdaje Rješenje o komunalnom doprinosu ne postupi u skladu s prethodnim stavkom ovog članka plaćanje komunalnog doprinosa nije uvjet za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, građevinske dozvole, rješenja o izvedenom stanju i sl.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje Jedinstveni upravni odjel Grada Slunja- Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje.

Članak 9.
Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost Gradonačelnika Grada Slunja i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Gradom.

Članak 10.
Ukoliko obračunati komunalni doprinos iznosi više od 3.000,00 kn, obvezniku se može odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u najviše 6 mjesečnih rata, s tim da iznos prve rate ne bude manji od 20% cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa.

Članka 11.
Za obveznike koji ne plate komunalni doprinos utvrđen rješenjem iz članka 7. stavka 2. ove Odluke Jedinstveni upravni odjel Grada Slunja izvršiti će naplatu komunalnog doprinosa u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 12.
Komunalni doprinos ne plaća se za:
1. gradnju obiteljskih kuća prema Zakonu o obnovi koje su obuhvaćene programom obnove, gradnju ili dogradnju obiteljskih kuća kroz stambeno zbrinjavanje dodjelom građevnog materijala temeljem Zakona o područjima posebne državne skrbi te obnovu obiteljskih kuća koje su pretrpjele ratna oštećenja, ali nisu ostvarile pravo na obnovu već su obnavljane vlastitim sredstvima.
2. gradnju objekata komunalne infrastrukture i javne namjene čiji je vlasnik ili investitor Grad Slunj, odnosno pravna osoba u vlasništvu Grada.
3. gradnju objekata čiji su investitori ustanove, tvrtke i društva koji se financiraju iz proračuna Grada Slunja

Članak 13.
Obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su obveznici koji to pravo ostvaruju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04).
Uvjeti i način obračuna komunalnog doprinosa za obveznike iz prethodnog stavka utvrđuju se sukladno odredbama ove Odluke i posebnih zakonskih propisa.

VII. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 14.
U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 12. i 13. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 1. ove Odluke, osigurati će se u proračunu Grada Slunja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (“Glasnik Karlovačke županije” br. 20/08, 02/12 i 35/12).
Svi postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke rješavati će se primjenom odredbi ove Odluke.

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window