Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 47/14. – 12. 12. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/14-01/216
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 09. 12. 2014.

Na temelju članka 14. i 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 17. sjednici održanoj dana 09. 12. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Slunja
za 2015. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanja, način upravljanja prihodima i izdacima Proračuna, opseg zaduživanja i jamstava, prava i obveze proračunskih korisnika i ostalih korisnika proračunskih sredstava, ovlasti gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, kazne za neispunjavanje obveza, te druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te računa financiranja, a Posebni dio sadrži raspored rashoda po nositeljima, korisnicima, programima, aktivnostima, projektima, namjenama i izvorima financiranja.

Članak 3.
Proračunska sredstva koriste se za namjene utvrđene posebnim zakonima, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 4.
Korisnici proračuna u smislu ove odluke su:
-proračunski korisnici:-gradski upravni odjeli i odsjeci
-ustanove kojima je Grad osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
-mjesni odbori i Vijeće srpske nacionalne manjine
-trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je grad većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje
-ostali korisnici Proračuna su pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (ustanove, udruge građana i fizičke osobe).

Članak 5.
Proračunskim korisnicima sredstva za rad i redovito funkcioniranje doznačuju se izravno iz Proračuna Grada i to na način i pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom.
Ostali korisnici Proračuna koriste sredstva sukladno ovoj Odluci, a sredstva im se doznačuju sukladno financijskim mogućnostima i priljevu sredstava u Proračun Grada.

Članak 6.
Svi korisnici proračunskih sredstava moraju ista koristiti za utvrđene namjene štedljivo i racionalno.
Sredstva za materijalna prava, rashode za zaposlene i ostale rashode i naknade troškova zaposlenima kod proračunskih korisnika i ostalih korisnika proračunskih sredstava osiguravaju se najviše do iznosa do kojeg su ista prava osigurana za zaposlene u tijelima gradske uprave.
Za svako povećanje broja zaposlenih (bilo da je riječ o zapošljavanju na određeno ili neodređeno vrijeme) proračunski korisnici moraju dobiti prethodnu suglasnost Gradonačelnika.
Odredba prethodnog članka ne primjenjuje se u slučajevima kada sredstva za plaću, materijalna prava i sve ostale troškove novog zaposlenika u cijelosti osigurava neko drugo tijelo.

Članak 7.
Proračunski korisnici u proračunu Grada planiraju se samo na rashodnoj strani u Posebnom dijelu, dok se u Računu prihoda prihodi koje planiraju i ostvaruju proračunski korisnici ne iskazuju.
Svaki proračunski korisnik u svom financijskom planu planira ukupne godišnje prihode kojim su pored prihoda koje ostvaruje iz Proračuna Grada planirani i prihodi iz drugih izvora (potpore, donacije), prihodi od financijske i nefinancijske imovine, te prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti.
Cjelokupna potrošnja proračunskih korisnika prati se kroz sustav konsolidiranih financijskih izvještaja.

Članak 8.
Vlastitim prihodima smatraju se sredstva koja proračunski korisnik ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti.
Vlastita djelatnost obuhvaća sve poslove osnovnih i ostalih djelatnosti proračunskog korisnika obavljanjem koje on ostvaruje prihode na tržištu, a ne financiraju se iz proračuna Grada.
Vlastite prihode proračunski korisnik može koristi za pokriće izdataka nastalih obavljanjem vlastitih poslova, te za pokriće tekućih i kapitalnih izdataka.

Članak 9.
Proračunski korisnik obvezan je kod izrade konsolidacijskih izvješća, kao i kod dostavljanja redovitih financijskih izvješća posebno iskazati prihode ostvarene obavljanjem vlastite djelatnosti, te namjenu tako ostvarenih prihoda.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 10.
Proračun se izvršava sukladno dinamici priljeva sredstava.
Ukoliko prihodi tijekom godine ne pritječu u predviđenim iznosima, Gradonačelnik može, da bi se očuvala uravnoteženost proračuna, privremeno smanjiti svote sredstava koje su u posebnom dijelu Proračuna predviđene za posebne namjene, ukoliko se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su sredstva planirana.

Članak 11.
Raspoloživim sredstvima na računu proračuna upravlja Gradonačelnik koji je naredbodavac za izvršenje Proračuna.
Gradonačelnik može bez bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća provoditi postupke nabave i raspolagati financijskim sredstvima i ostalom imovinom Grada za realizaciju svih onih aktivnosti i projekata koji su sadržani u Proračunu Grada neovisno o tome da li vrijednost nabave prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik a koju svojim Zaključkom utvrđuje Gradsko vijeće.

Članak 12.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga provodi se u skladu s propisima o javnoj nabavi.
U postupak nabave koju provode korisnici proračuna a koja se djelomično ili u cijelosti financira proračunskim sredstvima korisnici moraju uključiti predstavnika Grada.

Članak 13.
Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, te na svim ostalim proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje.
Gradonačelnik o izvršenoj preraspodjeli izvješćuje Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 14.
Gradonačelnik može svojom odlukom u cijelosti ili djelomično otpisati dug fizičke ili pravne osobe prema Gradu u slučajevima kada bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, te u slučaju kada je dug nenaplativ i to najviše do iznosa od 10.000,00 Kn po vrsti potraživanja.
Dug se smatra nenaplativim:
– ukoliko je dužnik-fizička osoba odselila iz RH u drugu državu
– ukoliko je dužnik-fizička osoba nezaposlena, nesposobna za privređivanje, bez imovine čijom bi se prodajom mogao naplatiti dug
– ukoliko je dužnik-obrtnik odjavio obrt, a potraživanje je nastalo tijekom i u svezi obavljanja obrtničke djelatnosti.
Gradonačelnik može svojom odlukom utvrditi pravo dužniku – fizičkoj ili pravnoj osobi plaćanje duga u obrocima ukoliko je fizička osoba nezaposlena ili ostvaruje mala osobna primanja.
Odredbe ovog članka primjenjuju se u onim slučajevima kada donošenje odluka o oprostu, otpisu ili obročnoj otplati duga prema Gradu nije posebnim propisima stavljeno u nadležnost drugim tijelima.

Članak 15.
O korištenju sredstava proračunske zalihe (rezerve) odlučuje Gradonačelnik koji istome dostavlja izviješće Gradskom vijeću na prvoj sjednici koja slijedi nakon korištenja sredstava.

Članak 16.
Radi financiranja kapitalnih projekata Grad će se u 2015. godini zadužiti najviše do iznosa 2.750.000,00 Kn a s ciljem osiguranja sredstava za pred financiranje projekata modernizacije nerazvrstanih cesta i gradskih ulica za realizaciju kojih se planiraju koristiti sredstva fondova Europske unije.

Članak 17.
Grad može davati jamstva za ispunjenje obveza trgovačkih društava ili javnih ustanova čiji je osnivač i većinski vlasnik.
Odluku o davanju suglasnosti iz stavka 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće.
Godišnja vrijednost danih financijskih jamstava u 2015. godini ne može iznositi više od 200.000,00 Kn.

Članak 18.
Trgovačka društva i javne ustanove kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad mogu se zadužiti samo za realizaciju kapitalnih projekata uz prethodnu suglasnost Grada kao (su)vlasnika odnosno osnivača.
Odluku o davanju suglasnosti donosi Gradsko vijeće.

Članak 19.
Iznimno, Grad može odlukom Gradskog vijeća stjecati udjele u kapitalu trgovačkih društava i to ulaganjem pokretnina i nekretnina (osim nekretnina koje se koriste za obavljanje javnih službi), te zamjenom dionica i udjela.

Članak 20.
Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenski iskorištenih sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.
Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donijet će Gradonačelnik.

Članak 21.
Aktivnosti i projekti koji nisu izvršeni do kraja 2014. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2015. godini ako su ispunjeni slijedeći preduvjeti:
1. proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2014. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose moraju ostati na kraju 2014. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2014. godine
2. prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2015. godini uz suglasnost Gradonačelnika.

Članak 22.
Predujmom se mogu izvršavati financijske obveze do pojedinačnog iznosa od 10.000,00 Kn.

Članak 23.
Sredstva raspoređena u posebnom dijelu Proračuna izvršavat će se kako slijedi:

1. u RAZDJELU 001, „Ured Gradonačelnika i Gradsko vijeće“ Glava 01 „Ured Gradonačelnika“ „Program redovne djelatnosti Gradonačelnika“
1.1. izdaci u okviru, aktivnosti „Javna uprava“ izvršavat će se sukladno aktima kojima su uređene plaće, naknade i ostala prava dužnosnika iz i izvan radnog odnosa, a ostali izdaci koji su vezani uz redoviti rad javne uprave izvršavat će se temeljem ispostavljenog računa i dospjele obveze
1.2. izdaci nastali vezano uz aktivnosti „Donacije“ i „Tekuća rezerva“, izvršavat će se temeljem akta Gradonačelnika
1.3. izdaci nastali vezano uz aktivnosti „Obilježavanje prigodnih datuma“ i „Naknada šteta“ izvršavat će se temeljem ispostavljenog računa i dospjele obveze

2. u RAZDJELU 001 Glava 02 Gradsko vijeće program „Redovna djelatnost Gradskog vijeća“
2.1. izdaci vezani uz aktivnost „Javna uprava“, izvršavat će se temeljem akta Gradskog vijeća i dospjele obveze
2.2. izdaci vezani uz aktivnost „Financiranje političkih aktivnosti“ izvršavat će se temeljem akta Gradskog vijeća
2.3. izdaci vezani iz tekući projekt „Izbori“ izvršavat će se temeljem ispostavljenog računa, dospjele obveze ili akta nadležnog tijela

3. u RAZDJELU 001 Glava 03 Mjesna samouprava program „Mjesna samouprava“ i Glava 04 Vijeće srpske nacionalne manjine
3.1.aktivnost „Mjesna samouprava“ izvršavat će se na način da se isplaćuje 1/12 Proračunom planiranih sredstava za tekuće izdatke i mjesečno dospjele obveze
3.2. aktivnost „Vijeće srpske nacionalne manjine“ izvršavat će se na način da se isplaćuje 1/12 Proračunom planiranih sredstava za tekuće izdatke i mjesečno dospjele obveze, a ostali izdaci izvršavat će se temeljem akta Gradonačelnika.
3.3. izdaci vezani uz tekući projekt „Izbori za Vijeće srpske nacionalne manjine“ izvršavat će se temeljem ispostavljenog računa, dospjele obveze ili akta nadležnog tijela

4. u RAZDJELU 002 „Ured Grada“, Glava 01 „Tajništvo“ program „Redovna djelatnost tajništva“ i Glava 02 program „Redovna djelatnost Odsjeka za proračun i financije“
4.1. izdaci u okviru aktivnosti „Stručno, administrativno i tehničko osoblje“ izvršavat će se sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika gradske uprave i drugih akata kojima se uređuju materijalna prava radnika a izdaci koji nastaju vezano uz redovito obavljanje poslova podmiruju se temeljem ispostavljenog računa i dospjele obveze
4.2. izdaci u okviru tekućeg projekta „Otplata kredita“ izvršavat će se sukladno ugovoru

5. u RAZDJELU 003 „Jedinstveni upravni odjel“ Glava 1. program „Redovna djelatnost pročelnika“
5.1. aktivnost „Stručno, administrativno i tehničko osoblje“ izvršavat će se sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika gradske uprave i drugih akata kojima se uređuju materijalna prava radnika, a izdaci koji nastaju vezano uz redovito obavljanje poslova podmiruju se temeljem ispostavljenog računa i dospjele obveze

6. u RAZDJELU 003 Glava 02. Odsjek za gospodarstvo program „Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo“
6.1. izdaci u okviru aktivnosti „Stručno, administrativno i tehničko osoblje“ izvršavat će se sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika gradske uprave i drugih akata kojima se uređuju materijalna prava radnika
6.2. Program Poticanje razvoja gospodarstva, aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“, „Poticanje razvoja turizma“, „Razvojna agencija Karlovačke županije“ izvršavat će se temeljem programa poticanja razvoja poljoprivrede odnosno temeljem akta Gradonačelnika
6.3. izdaci u okviru kapitalnog projekta „Rastoke – turistička atraktivna destinacija“ izvršavat će se temeljem sklopljenog ugovora ili ispostavljenog računa i dospjele obveze

7. u RAZDJELU 003 Glava 03. „Odsjek za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove“ program „Redovna djelatnost Odsjeka za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove“
7.1. aktivnost „Stručno, administrativno i tehničko osoblje“ izvršavat će se sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika gradske uprave i drugih akata kojima se uređuju materijalna prava radnika

8. u RAZDJELU 003 Glava 04 Odsjek za društvene djelatnosti program „Redovna djelatnost Odsjeka za društvene djelatnosti
8.1. aktivnosti „Stručno, administrativno i tehničko osoblje“ izvršavat će se sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika gradske uprave i drugih akata kojima se uređuju materijalna prava radnika
8.2. aktivnosti vezane uz program Socijalna i humanitarna skrb i to: „Socijalni program – obitelj i djeca“, „Socijalni program – stanovanje“, te „Pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom“ izvršavat će se sukladno Socijalnom programu Grada Slunja za 2015. godinu,
8.3 aktivnosti “Humanitarna djelatnost Crvenog križa Slunj“ i „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ izvršavat će se temeljem potpisanog ugovora ili akta Gradonačelnika
8.4. izdaci vezani uz program „Školstvo“, aktivnost „Naknade učenicima i studentima“ izvršavat će se temeljem odredbi Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata odnosno temeljem potpisanog ugovora, a aktivnosti „Donacije Osnovnoj školi Slunj“, „Donacije Srednjoj školi Slunj“ i „Sufinanciranje asistenta u nastavi za djecu s posebnim potrebama“ izvršavat će se temeljem akta Gradonačelnika
8.5. izdaci vezani uz program „Potrebe u kulturi“ izvršavati će se na način da se izdaci za aktivnost „Dani Grada Slunja“ izvršavaju temeljem ispostavljenog računa i dospjele obveze, a aktivnost „Tekuće donacije udrugama koje promiču kulturu“ sukladno odredbama Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
8.6. izdaci vezani uz kapitalni projekt „Očuvanja spomeničke baštine“ izvršavat će sukladno potpisanom ugovoru
8.7. izdaci vezani uz program „Javne potrebe u športu“ izvršavat će se temeljem
Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu
8.8. program „Protupožarna i civilna zaštita, javni red i sigurnost “ izvršavat će se
doznakom 1/12 Proračunom planiranih sredstava za aktivnost „Tekuće donacije za
redovnu djelatnost vatrogasnih društava“ dok će se aktivnosti „Razvoj civilne zaštite“,
„Javni red i sigurnost“ izvršavati temeljem akta Gradonačelnika
8.9. program „Ostale javne potrebe“ izvršavat će se temeljem akta Gradonačelnika

9. u RAZDJELU 003 proračunski korisnik „Dječji vrtić Slunj“
9.1. izdaci u okviru aktivnosti „Odgojno, administrativno i tehničko osoblje“ te kapitalnog projekta „Dodatno ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića“, izvršavat će se doznakom 1/12 proračunom planiranih sredstava za sve rashode i obveze koje dospijevaju mjesečno, dok će se sredstva za ostale rashode doznačivati temeljem akta Gradonačelnika

10. u RAZDJELU 003 proračunski korisnik „Pučko otvoreno učilište Slunj“ izdaci u okviru programa „Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta“ izvršavaju se slijedeći način:
10.1. izdaci za aktivnost „Stručno, administrativno i tehničko osoblje“ izvršavaju se doznakom 1/12 proračunom planiranih sredstava za sve rashode i obveze koje dospijevaju mjesečno, odnosno temeljem akta Gradonačelnika za ostale rashode povremenog karaktera
10.2. izdaci planirani u okviru aktivnosti „Kulturna djelatnost“, „Dani Grada“, „Slunjske mažoretkinje“ izvršavaju se temeljem akta Gradonačelnika

11. u RAZDJELU 003 proračunski korisnik „Knjižnica i čitaonica Slunj“ program „Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Slunj“ izvršava se:
11.1. izdaci u okviru aktivnosti „Stručno, administrativno i tehničko osoblje“ izvršavaju se doznakom 1/12 proračunom planiranih sredstava za sve rashode i obveze koje dospijevaju mjesečno, odnosno temeljem akta Gradonačelnika za ostale rashode povremenog karaktera
11.2. izdaci u okviru aktivnosti „Kulturna događanja“, i kapitalnog projekta „Opremanje knjižnice“ izvršavaju se temeljem akta Gradonačelnika

12. u RAZDJELU 003 Glava 05 „Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje“ program „Redovna djelatnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje“ izvršava se:
12.1. izdaci u okviru aktivnosti „Stručno, administrativno i tehničko osoblje“ izvršavaju se sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika gradske uprave i drugih akata kojima se uređuju materijalna prava radnika
12.2. izdaci vezani uz program „Održavanje komunalne infrastrukture“ koji obuhvaća aktivnosti „Čišćenje javnih površina“, „Održavanje javnih površina“, „Održavanje gradskih ulica i nerazvrstanih cesta“, „Održavanje sustava javne rasvjete“, „Održavanje groblja“, „Odvodnju atmosferskih voda“ izvršavat će se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Grada Slunja
12.3. izdaci vezani uz program „Izgradnja komunalne infrastrukture“ koji obuhvaća kapitalne projekte „Izgradnja vodoopskrbnog sustava“, „Izgradnja sustava kanalizacije“, „Izgradnja cestovne mreže“ „Modernizacija nerazvrstanih cesta preko EU fondova“ izvršavat će se sukladno važećim općim aktima, programima i planovima, pojedinačnim aktima Gradonačelnika ili sukladno zaključenom ugovoru i dospjelim obvezama
12.4. izdaci vezani uz program „Zaštita okoliša“ koji obuhvaća aktivnost „Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije“, kapitalne projekte “Uređenje odlagališta smeća Pavlovac“ i „Izgradnja reciklažnog dvorišta“, tekući projekt „Zaštićeni krajobraz rijeke Slunjčice“ izvršavat će se temeljem potpisanog ugovora i dospjele obveze ili temeljem akta Gradonačelnika
12.5. aktivnosti, tekući i kapitalni projekti u okviru programa „Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada“, izvršavat će se temeljem ispostavljenog računa i dospjele obveze
12.6. izdaci vezani uz aktivnost „Osiguranje kvalitetne vode za piće“; izvršavat će se temeljem Odluke o sufinanciranju prijevoza pitke vode
12.7. kapitalni projekt „Opremanje KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. Slunj“ izvršavat će se temeljem akta Gradonačelnika
12.8. kapitalni projekt „Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima“ provodit će se temeljem općeg akta o provedbi projekta i potpisanim ugovorima

Članak 24.
Ukoliko se sredstva proračunskom korisniku ili korisniku proračuna doznačuju sukladno odredbama prethodnog članka u iznosu 1/12 proračunom planiranih sredstva korisnik je dužan dostaviti zahtjev za doznaku sredstava uz koji se obvezno prilaže obračun plaće za svakog zaposlenika ukoliko se tražena sredstva odnose na plaće.

Članak 25.
Proračunski korisnici dužni su svoje financijske planove uskladiti s Proračunom Grada Slunja, svoje financijsko poslovanje uskladiti s odredbama Zakona o proračuna i drugih propisa kojima je uređeno proračunsko računovodstvo, aktima nadležnih tijela Grada, te s odredbama ove Odluke.
Stalni nadzor i kontrolu nad postupanjem proračunskih korisnika i ostalih korisnika proračunskih sredstava u skladu sa stavkom 1. ovog članka provode nadležne službe Grada i Gradonačelnik koje mogu u svakom trenutku izvršiti uvid i kontrolu pojedinih akata korisnika proračuna i naložiti određeno postupanje u cilju usklađenja s naprijed navedenim aktima.

Članak 26.
Proračunski korisnici obvezni su najkasnije do 10. u mjesecu nadležnim službama Grada dostaviti izvješće o namjeni i utrošku doznačenih im sredstava u prethodnom mjesecu.

Članak 27.
Svi korisnici proračunskih sredstava kojima se tijekom godine odobravaju i doznačuju sredstva obvezni su redovito podnositi izvješća (polugodišnja i godišnja) tijelima gradske uprave i Gradskom vijeću o načinu utroška i namjeni doznačenih im sredstava.
Ukoliko to ocijene potrebitim, Gradonačelnik ili Gradsko vijeće mogu dostavu izviješća zatražiti u bilo koje vrijeme, a korisnik proračunskih sredstava je obvezan ista, bez odlaganja, dostaviti.

III. KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.
Ukoliko tijekom proračunske godine proračunski korisnik prestane s radom sredstva u Proračunu koja su njemu namijenjena koristit će se za potrebe funkcioniranja njegovog pravnog slijednika.
Pravni slijednik proračunskog korisnika isplatit će sredstva za podmirenje izdataka proizišlih iz prestanka djelovanja prednika.
Ukoliko proračunski korisnik ne bude u mogućnosti izvršiti obveze iz prethodnog stavka iste će izvršiti Grad.

Članak 29.
Korisnicima proračuna obustavit će se doznaka sredstava u slijedećim slučajevima:
1. ukoliko proračunski korisnik doznačena sredstva utroši u namjene za koje mu ista nisu doznačena
2. ukoliko proračunski korisnik ima doznačenih, a neutrošenih sredstava koja dostižu iznos njegove mjesečne potpore
3. ukoliko proračunski korisnik ne uskladi svoj financijski plan s Proračunom Grada
4. ukoliko proračunski korisnik plaće, naknade ili druga materijalna prava isplaćuje u iznosima većim od onih utvrđenih u članku 6. stavku 2. Odluke
5. ukoliko proračunski korisnik ne izvješćuje nadležne gradske službe u rokovima utvrđenim u članku 26. i 27. ove Odluke
6. ukoliko proračunski korisnik ne izvješćuje nadležna tijela Grada o iznosu i utrošku sredstava vlastitih prihoda
7. ukoliko proračunski korisnik ne dostavi ili ne dostavi u roku financijsko ili bilo koje drugo izvješće na koje je obvezan zakonom, podzakonskim aktom ili ovom Odlukom
8. ukoliko proračunski korisnik ili drugi korisnik proračuna kojemu se doznačuju sredstava za plaće i redovito funkcioniranje samostalno poveća plaću zaposlenih radnika.

Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window