Ostali akti grada|

Objavljeno u “GKŽ” 40/13 – 14.10.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 551-01/13-01/33
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 09. 10. 2013.

Na članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09., 06/13. i 15/13.) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 4. sjednici održanoj dana 09. 10. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Socijalnog programa
Grada Slunja za 2013. godinu

I.
Ovom Odlukom mijenja se Socijalni program Grada Slunja za 2013. godinu („Glasnik Karlovačke županije” br. 51/12 i 11/13), u nastavku: Program.

II.
Točka IV. Programa „Potrebna sredstva“ mijenja se i glasi:

IV. POTREBNA SREDSTVA

Oblik pomoći Iznos sredstava
1. Novčana pomoć za opremu novorođenčeta 65.000,00 kuna
2. Pomoć za plaćanje troškova prehrane učenika
Osnovne škole Slunj 22.500,00 kuna
3. Pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg
vrtića Slunj i pomoć za plaćanje troškova održavanja
škole u prirodi i maturalnog putovanja
za učenike Osnovne škole Slunj 10.000,00 kuna
4. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola 30.000,00 kuna
5. Prijevoz učenika Osnovne škole Slunj 7.000,00 kuna
6. Pomoć u podmirenju troškova najamnine i pričuve
zajedničkih dijelova zgrade 3.000,00 kuna
7. Pomoć za podmirenje troškova komunalija u stanu – kući 5.000,00 kuna
8. Pomoć za podmirenje troškova nabave ogrjeva 90.250,00 kuna
9. Naknada pogrebnih troškova 12.000,00 kuna
10. Jednokratna novčana pomoć 12.000,00 kuna
11. Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Slunj 705.680,00 kuna

UKUPNO 962.430,00 kuna

III.
Sve odredbe Socijalnog programa Grada Slunja za 2013. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window