Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 51/12 – 31.12.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/12-01/07
URBROJ: 2133/04-01/01-12-3
Slunj, 21. 12. 2012.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 26/10) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 36. sjednici održanoj dana 21. 12. 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2012.

I.

Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u športu Grada Slunja za 2012. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 05/12 i 30/12), u nastavku: Program.

II.

U točci III., stavak 1 Programa, podtočci f) mijenja se iznos „5.000,00 kn“ i zamjenjuje novim „7.400,00 kn“.

III.
Sve odredbe Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2012. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene i dopunjene ovom Odlukom.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2012. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

 

Close Search Window