Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku karlovačke županije” 29/14 – 11. 08. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 620-01/14-01/02
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 04. 08. 2014.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 06/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na .13. sjednici održanoj dana 04. 08. 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Programa javnih potreba
u športu Grada Slunja za 2014. godinu

I.
Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u športu za 2014. godinu Grada Slunja, („Glasnik Karlovačke županije“ br. 57/13 i 11/14 ), u nastavku: Program.

II.
Točka III. Programa, pod nazivom Planirana sredstva mijenja se i glasi:
„U Proračunu Grada Slunja za 2014. godinu planirana su sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu u sveukupnom iznosu od 194.500,00 kuna. Navedena sredstva raspoređivat će se za djelovanje Zajednice športskih udruga Grada Slunja te provođenje programskih aktivnosti klubova, kao i za redovito održavanje športskih objekata i terena i održavanje športskih manifestacija, u slijedećim iznosima:

1.Zajednici športskih udruga Grada Slunja u ukupnom iznosu 188.500,00 kn raspoređeno:

a) za rad i funkcioniranje zajednice, plaću djelatnika i prava prema ugovoru, za materijalne troškove, putne troškove, troškove poštarine, telefona, grijanja, naknade platnog prometa, priznanja i pehare i dr. = 60.660,00 kn, koja sredstva će se isplatiti u 12 obroka (5.055,00 kn mjesečno)

b) za potporu klubovima
– Nogometnom klubu “Slunj”: iznos od 55.950,00 kn za naknade sucima, trenerima, za prijevoz igrača na takmičenja, za opremu, za redovno održavanje objekata i terena i td, , koja sredstva će se doznačivati klubu u 12 obroka (4.662,50 kn mjesečno) i iznos od 18.000,00 kn za podmirenje troškova vode, koji će se isplatiti u kolovozu 2014
– Športskom ribolovnom društvu “Slunjčica” Slunj: za održavanje kupa grada Slunja i dr., u iznosu od 1.490,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u travnju 2014.
– Kick boxing klubu “Tigar”: za troškove prijevoza i korištenja dvorane, organizaciju natjecanja, opremu, odlazak na Svjetsko prvenstvo i sl. u iznosu od 20.630,00 kn. Sredstva u iznosu od 11.630,00 kn, isplatiti će se u 3 obroka (3.876,66 kn po obroku), u veljači, svibnju i listopadu 2014., a sredstva u iznosu od 9.000,00 kn za odlazak dvoje reprezentativaca na Svjetsko prvenstvo u Italiju, isplatit će se u mjesecu kolovozu.
– Kuglačkom klubu “Korana”: za održavanje natjecanja, troškove najma dvorane, opremu, naknade sucima i sl, u iznosu od 12.160,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 3 obroka (4.053,33 kn po obroku) u siječnju, travnju i srpnju 2014.
– Kinološkoj udruzi “Slunj”: za troškove organizacije natjecanja, u iznosu od 740,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u siječnju 2014.
– Ženskom rukometnom klubu “Drenak”: za natjecanja i prijevoz natjecatelja na natjecanja, naknade sucima, podmirenje obveza prema Savezu, troškovi najma dvorane i trenerske naknade, za opremu i sl. u iznosu od 9.690,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u 3 obroka (3.230,00 kn po obroku) u ožujku, lipnju i rujnu 2014.,
– Moto klubu “Poskok”: za organizaciju motocross susreta u iznosu od 2.230,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u ožujku 2014.
– Kajak i kanu klubu “Rastočki mlinari”: za rad kluba: u iznosu od 3.720,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u siječnju 2014. g. i u iznosu od 1.000,00 kn koja će se isplatiti u kolovozu 2014.
– Kick boxing klubu “Sokol”: za rad kluba, u iznosu od 370,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu jednokratno u siječnju 2014.
– Budokai klubu “Eugen Kvaternik”: za rad kluba u iznosu 370,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u siječnju 2014.
– Dizačkom klubu “Željezna volja”: za troškove kluba, u iznosu od 1.490,00 kn, koja sredstva će se isplatiti društvu jednokratno u veljači 2014.

2.Tekuća donacija u novcu za organizaciju Europskog kupa u raftingu 2014. u iznosu od
6.000,00 kn“

III.
Sve odredbe Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene i dopunjene ovom Odlukom.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2014. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window