Ostali akti grada|

Objavljeno u “GKŽ” 40/13 – 14.10.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/13-01/11
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 09. 10. 2013.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09., 06/13. i 15813.) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 4. sjednici održanoj dana 09. 10. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu

I.
Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu Grada Slunja, („Glasnik Karlovačke županije“ br. 51/12 i 11/13), u nastavku: Program.

II.
Plan rasporeda sredstava za javne potrebe u kulturi u 2013. godini Programa mijenja se i glasi:

REDNI BROJ PROGRAM PLAN SREDSTAVA U 2013. g. (u kn)
1. Knjižnica i čitaonica Slunj
Stručno, administrativno i tehničko osoblje
Kulturna događanja
Slunjske mažoretkinje
Opremanje knjižnice knjigama 207.000,00
170.000,00
2.000,00
20.000,00
15.000,00
2. Pučko otvoreno učilište
Stručno, administrativno i tehničko osoblje
Kulturna djelatnost
Dani Grada Slunja 2013.
Dodatna ulaganja na zgradi POU 186.000,00
109.000,00
23.000,00
54.000,00
0.000,00
3. Program „Dani Grada Slunja 2013.“
Komunalne usluge
Ostale usluge(tiskarske i promidžbene)
Reprezentacija (kupnja i tisak majica, smještaj i hrana gostiju, domjenak i sl.)
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (kupnja, rekvizita, cvijeća i vijenaca i sl.)
DONACIJE:
Reprezentacija 38.000,00
0,00
1.000,00
35.000,00

2.000,00

0,00
4. KUD „Korana“ Slunj 3.000,00

5. KUD „Lađevčani“ Lađevac 2.000,00

6. KUD „Graničar“ Cvitović 2.000,00

7. Puhački orkestar DVD-a Slunj 0,00

8. Očuvanje spomeničke baštine (mlinice u Rastokama, Stari grad Slunj i dr.) 1.453.194,76

U K U P N O 1.891.194,76

III.
Sve odredbe Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2013. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene i dopunjene ovom Odlukom.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window