Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 43/14 – 19. 11. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/155
URBROJ: 2133/04-04/01-14-3
Slunj, 05. 11. 2014.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakon o vodama i 49/11), članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom „Narodne novine“ br 93/13) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 15. sjednici održanoj dana 05. 11. 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2014. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2014. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 52/13 i 29/14) na način da se u točki II. članku 2. stavku 4. iznos „17.000,00 kn“ zamjenjuje iznosom „24.800,00 kn“

Članak 2.
Sve druge odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window