Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 47/14. – 12. 12. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/14-01/215
URBROJ: 2133/04-03/01-14-6
Slunj, 09. 12. 2014.

Na temelju članka 7.stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13-pročišćeni tekst), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 16/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 17. sjednici održanoj dana 09. 12. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste
grupe birača

I
Ovom Odlukom mijenja se točka IV Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača („Glasnik Karlovačke županije“ 44/14) – u daljnjem tekstu: Odluka, tako da glasi:

„IV
Za redovito financiranje političkih stranaka u 2014. godini u Proračunu Grada osigurana su sredstva u iznosu od 14.250,00 kn od kojeg iznosa je 9.984,00 Kn raspodjeljeno temeljem Odluke KLASA: 400-06/14-01/61, URBROJ: 2133/04-03/01-14-3 od 29. travnja 2014. godine, te se ovom Odlukom raspodjeljuju preostala proračunom osigurana sredstva.
Naknada po vijećniku utvrđuje se u iznosu od 275,00 Kn.
Naknada za vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se u iznosu od 302,50 Kn.“

II
Mijenja se točka V Odluke i glasi:

V
Sukladno odredbama prethodne točke sredstva za redovito financiranje raspoređuju se na slijedeći način:

Politička pripadnost Ime i prezime vijećnika Iznos sredstava Ukupno
AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU- ABH Josip Štefanac 275,00 275,00
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Ivan Bogović 275,00 1.430,00
Diana Cindrić 302,50
Ivan Požega 275,00
Ivanka Magdić 302,50
Davor Požega 275,00
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS Mihaela Turkalj 302,50 302,50
SOCIJALDEMOKRATKA PARTIJA HRVATSKE – SDP Zoran Ivšić 275,00 825,00
Marinko Radočaj 275,00
Damir Vuković 275,00
ČLANOVI IZABRANI S LISTE GRUPE BIRAČA Ivica Barić 275,00 275,00
Mario Medved 275,00 275,00
Đuro Mihajlović 275,00 275,00
Marina Mrkonja 302,50 302,50
Katarina Rendulić 302,50 302,50
UKUPNO 4.262,50

III
Sve odredbe osnovne Odluke ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

IV
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:
Marina Mrkonja
O tome obavijest:

1. Akcija za bolju Hrvatsku
2. Hrvatska demokratska zajednica
3. Hrvatska seljačka stranka
4. Socijaldemokratska partija Hrvatske
5. Ivica Barić, Cvitović 62
6. Mario Medved, Gornji Lađevac 19A
7. Đuro Mihajlović, Lapovac 30
8. Marina Mrkonja, Ulica kralja Zvonimira 31
9. Katarina Rendulić, Ulica kralja Zvonimira 21A
10. Računovodstvo
11. Pismohrana

Close Search Window