Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 43/14 – 19. 11. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/153
URBROJ: 2133/04-04/01-14-11
Slunj, 05. 11. 2014.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 i 158/13), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 25. stavka 1. alineja 4 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 15 . sjednici održanoj dana 05. 11. 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu
naplate parkiranja

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 11/14) na način da se u članku 6. stavku 2. tekst „od 1. svibnja do 31. listopada“ zamjenjuje tekstom „od 01. siječnja do 31. prosinca“.

Članak 2.
Sve druge odredbe Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja koje nisu izmijenjene ovom Odlukom ostaju i dalje na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window