Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 28/14. – 18. 07. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 120-01/14-01/02
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 15. 07. 2014.

Na temelju članka 3. i 15. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 12. sjednici održanoj dana 15. 07. 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće,
te drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 5. Odluke o načinu utvrđivanja plaće, te drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Glasnik Karlovačke županije“ 26/10, 8/11, 6/13, 15/13 i 28/13) tako da glasi:

Članak 5.
„Dužnosnik ostvaruje pravo na naknadu troškova službenog putovanja (prijevozni troškovi, dnevnice, troškovi smještaja) pod istim uvjetima, u istom iznosu kako je to utvrđeno za djelatnike gradske uprave“.

Članak 2.
Sve odredbe osnovne Odluke ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window