Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 19 – 29. 04. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/66
URBROJ: 2133/04-04/01-14-3
Slunj, 29. travnja 2014.

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13)), te članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 10. sjednici održanoj dana 29. 04. 2014. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o načinu organiziranja poslova
održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o načinu organiziranja poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica (“Glasnik Karlovačke županije” 06/06 i 04/10).

Članak 2.
U članku 6. stavku 1. broj „4“ zamjenjuje se brojem „2“.

Članak 3.
Sve odredbe Odluke o načinu organiziranja poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica (“Glasnik Karlovačke županije” 06/06 i 04/10) koje nisu izmijenjene ovom Odlukom ostaju i dalje na snazi.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window