Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 43/14 – 19. 11. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/156
URBROJ: 2133/04-04/01-14-3
Slunj, 05. 11. 2014.

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 15. sjednici održanoj dana 05. 11. 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu organiziranja poslova čišćenja
javnih prometnih površina u zimskim uvjetima

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima („Glasnik Karlovačke županije“ br. 46/13 i 37/14) na način da se u članku 16. briše stavak 4., a dosadašnji stavak 5. i 6. postaje stavak 4. i 5.

Članak 2.
Sve druge odredbe Odluke o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima („Glasnik Karlovačke županije“ br. 46/13 i 37/14) ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 3 .
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Marina Mrkonja

Close Search Window