Ostali akti grada|

Objavljeno u “GKŽ” 40/13 – 14.10.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/85
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 09. 10. 2013.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakon o vodama, 49/11 i 144/12) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 4. sjednici održanoj dana 09. 10. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o komunalnom doprinosu („Glasnik Karlovačke županije“ 28/13) na način da se u članku 12. stavku 1. briše alineja 1., a dosadašnje alineje 2. i 3. istog članka postaju alineje 1. i 2.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o komunalnom doprinosu ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window