Ostali akti grada|

OBJAVLJANO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 7/2015 – 23. 09. 2015.           

REPUBLIKA   HRVATSKA

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

        GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/15-01/78

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 22. 09. 2015.

 

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 24. sjednici održanoj dana 22. 09. 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima

i načinu njihova obavljanja na području grada Slunja

 

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 37/07, 05/12, 30/12, 57/13 i 11/14) na način da se u članku 2. stavku 1. u točki 6. briše tekst: “i prijevoz pokojnika“.

 

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Na temelju koncesije obavljaju se dimnjačarski poslovi.“

 

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

„Način i uvjeti dodjele koncesije, obveze koncesionara i druga pitanja značajna za obavljanje poslova iz prethodnog članka uređena su Odlukom o načinu odabira izvršitelja dimnjačarskih poslova („Glasnik Karlovačke županije“ 38/11).

 

Članak 4.

Sve odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 37/07, 05/12, 30/12, 57/13 i 11/14) ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika („Glasnik Karlovačke županije“ 43/05).

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom glasniku Grada Slunja”.

                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                                                                        Marina Mrkonja

Close Search Window