Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku karlovačke županije” 29/14 – 11. 08. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 200-01/14-01/01
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 04. 08. 2014.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 13. sjednici održanoj dana 04. 08. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za prevenciju

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o imenovanju Vijeća za prevenciju („Glasnik Karlovačke županije“ br. 40/13) na način da se u točki II., stavku 1. mijenjanju sljedeće točke te sada glase:
„1. Gradonačelnik Grada – gosp. Jure Katić“
„13. Predsjednik Savjeta mladih Grada Slunja“
„15. Direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj- gosp. Dragan Pavlešić“, a iza točke 15. dodaje se nova točka koja glasi:
„16. Direktorica Komunalnog društva „Lipa“ d.o.o.- gđa. Nikolina Paulić“.

Članak 2.
Sve Odredbe Odluke o imenovanju Vijeća za prevenciju koje nisu izmijenjene ovom Odlukom ostaju i dalje na snazi.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window