Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” broj: 15/13 – 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/13-01/14
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 27. 03. 2013.

Na temelju članka 44. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” 139/04-pročišćeni tekst i 173/04) i članak 25. stavka 1. alineja 4 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09. i 06/13.) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 39. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 2. Odluke o financiranju vatrogastva iz komunalne djelatnosti („Glasnik Karlovačke županije“ 6/13) i glasi:

„Sredstva komunalne naknade u iznosu od 915.500,00 Kn koristit će se za financiranje redovne djelatnosti i kapitalna ulaganja u nabavu vatrogasne opreme Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj, te reviziju procjene ugroženosti i plan zaštite od požara.“

Članak 2.
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega

Close Search Window