Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GKŽ” 57/13 – 20. 12. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/131
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 17. 12. 2013.

Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakon o vodama, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 25. stavka 1. alineja 4 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 7. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o financiranju potrošnje električne energije
za mrtvačnice iz sredstava komunalne naknade

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o financiranju potrošnje električne energije za mrtvačnice iz sredstava komunalne naknade („Glasnik Karlovačke županije“ br. 06/13) na način da se u članku 1. iznos „3.000,00 kn“ zamjenjuje iznosom „3.250,00 kn“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window