Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/15 – 17. 12. 2015.

 

REPUBLIKA     HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

       GRAD SLUNJ

     GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 620-01/15-01/08                                                                 

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 16. 12. 2015.

 

 

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15), Gradsko vijeće Grada Slunja na 27. sjednici održanoj dana 16. 12. 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

GRADA SLUNJA ZA 2015. GODINU

 

I.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Program javnih potreba u športu za 2015. godinu Grada Slunja, („Glasnik Karlovačke županije“ br. 3/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 2/15 i 4/15), u nastavku: Program.

 

II.

U članku III. Programa „Planirana sredstva“,

  • u stavku 1. iznos od „291.000,00 kn“ mijenja se u „307.500,00 kn“
  • u alineji 1. iznos od „285.000,00 kn“ mijenja se u „301.500,00 kn“

 

  • u točki b), podtočka 1) dopunjuje se i glasi: „te za troškove redovnog održavanja=10.000,00 kn i za zamjenu stolarije na objektu svlačionice= 6.500,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u prosincu 2015. godine“

 

III.

Sve odredbe Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene i dopunjene ovom Odlukom.

 

                                                                   IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“, a primjenjuje se od 01. 01. 2015. godine.

                                                                

                                                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                GRADSKOG VIJEĆA   

 

                                                                                                                                                                                                                   Marina Mrkonja                                                                  

 

Close Search Window