Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U GKŽ BR. 11/13 – 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/23
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 03. 2013.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakon o vodama i 49/11) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 06/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 38. sjednici održanoj dana 15. 03. 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2013. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2013. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br.51/12).

Članak 2.
U točci II. članku 2. stavku 1. iznos „194.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „194.100,00 kn.“
U članku 2. stavku 2. iznos „75.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „100.000,00 kn“.
Iza članka 2. stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Za potrebe izrade projektne dokumentacije za pješački most na rijeci Korani u Rastokama osigurava se 230.000,00 kn.“
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

U točci III. članku 3. stavku 5. iza riječi „županijskog proračuna“ stavlja se zarez i dodaje tekst „viškovi sredstava iz prethodnih godina“.

Članak 4.

U točci IV. članku 4. stavku 1. iznos „150.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „50.000,00 kn.“

Članak 5.
Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

Članak 6.
Sve druge odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

Close Search Window