Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U GKŽ 11/13 – 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/22
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 03. 2013.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama ( “Narodne novine” 153/09). i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 06/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 38. sjednici održanoj dana 15. 03. 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Plana gradnje komunalnih
vodnih građevina u 2013. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 51/12).

Članak 2.
U točci III. članku 3. stavku 1. iznos „114.000,00“ zamjenjuje se iznosom „50.000,00 kn“ .
U članku 3. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi „izradu projektne dokumentacije pristupne ceste uređaju za pročišćavanje“

Članak 3.
Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Plana bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

Članak 4.
Sve druge odredbe Plana ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

Close Search Window