Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 19 – 29. 04. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 322-01/14-01/03
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 29. 04. 2014.

Temeljem članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ 135/06), Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/13) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na 10. sjednici, održanoj dana 29. 04. 2014. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama („Glasnik Karlovačke županije“ 40/12, 46/13) na način da se mijenja članak 18. te glasi:

„U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, komunalni redar rješenjem može narediti posjedniku psa da psa drži vezanoga ili u ograđenom prostoru za pse, ako slobodan pas u ograđenom dvorištu-okućnici koja graniči sa javnim putem, učestalo uznemirava ili ugrožava prolaznike.
Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog.
Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.
Posjednik psa dužan je na vidno mjesto staviti oznaku koja upozorava na psa
( npr. „čuvaj se psa“, „oštar pas“ i sl.).
Psi do tri mjeseca starosti ne moraju biti vezani, ali se moraju držati u ograđenom prostoru.
Kada se izvode na ulicu ili drugu javnu površinu psi moraju biti na povodniku.“
Svi psi koji se drže u dvorištu ili vrtu moraju imati sagrađene kućice primjerene veličine psa koje moraju biti zaštićene od vlage i hladnoće.“

Članak 2.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu, sporazumno utvrđuju prava i obveze vlasnika pasa (korištenje zajedničkih dijelova zgrade za kretanje pasa, obveza čišćenja onečišćenih zajedničkih dijelova zgrade koje onečisti pas i slično).“

Članak 3.
U članku 20. iza 1.stavka dodaje se novi stavak koji glasi:
„Ukoliko posjednik ne postupi sukladno odredbi prethodnog stavka komunalni redar može mu zabraniti držanje psa.“

Članak 4.

Sve ostale Odredbe Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Marina Mrkonja

Close Search Window