Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U GKŽ 11/13 – 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 330-01/13-01/01
URBROJ: 2133/ 04-03/05-13-3
Slunj, 15. 03. 2013.

Na temelju članka 8. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06, 43/09, 88/10 i 50/12) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” br. 20/09, 6/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 38. sjednici održanoj 15. 03. 2013.. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu
ugostiteljskih objekata na području Grada Slunja

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 9/07) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.
U cijelom tekstu Odluke iz članka 1. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.

Članak 3.
U članku 3. Odluke iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
„Ugostiteljski objekti kada rade na prostorima na kojima se održavaju prigodne sportske ili kulturne manifestacije, proslave, javni skupovi i slične manifestacije, mogu raditi za vrijeme trajanja navedenih manifestacija u vremenu koje odredi organizator manifestacije.

Članak 4.
U članku 5. Odluke iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:
“Gradonačelnik može za “objekte jednostavnih usluga”, na zahtjev ugostitelja, rješenjem odobriti drugačije radno vrijeme od propisanog u članku 3. stavku 6. ove Odluke.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se najkasnije sedam dana prije održavanja proslave za ugostiteljske objekte iz stavka 1. ovog članka.
Uz zahtjeve iz stavka 1. i 2. ovog članka ugostitelj je dužan priložiti presliku Rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta koji se ne kategorizira.”

Članak 5.
Sve ostale odredbe Odluke iz članka 1. ako nisu izmijenjene ovom Odlukom ostaju i dalje na snazi.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

Close Search Window