Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE” BR. 3/15  – 30. 01. 2015. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KALOVAČKA ŽUPANIJA

       GRAD SLUNJ

   GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/59

URBROJ: 2133/04-03/05-15-6

Slunj, 27. 01. 2015.

 

Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na ­­­­­­19. sjednici održanoj dana 27. 01. 2015.godine, donosi

 

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen, za dionicu ceste – od L34142 – Klizavac označenu kao NCP26 (“Glasnik Karlovačke županije” br.52/14).

 

 

Članak 2.

Točka 2. mijenja se i glasi:

“Predmetnu dionicu ceste čine: k.č.br.1915-dio, k.č.br.296/4-dio, k.č.br.295-dio, k.č.br.*15/2-dio, k.č.br.*15/1-dio, k.č.br.*16/1-dio, k.č.br.*16/2-dio, k.č.br.1914-dio, k.č.br.285/3-dio, k.č.br.*17/2-dio, k.č.br.283/1-dio, k.č.br.283/3-dio, k.č.br.289/1-dio, k.č.br.*17/1-dio, k.č.br.283/2-dio i k.č.br.283/4-dio sve k.o.Kremen.”

 

Članak 3.

Sve odredbe osnove Odluke ostaju na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                          Marina Mrkonja

Close Search Window