Ostali akti grada|

 

OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE” BR. 3/15  – 30. 01. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KALOVAČKA ŽUPANIJA

       GRAD SLUNJ

   GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/38

URBROJ: 2133/04-03/05-15-6

Slunj, 27. 01. 2015.

 

Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na 19. sjednici održanoj dana ­­­­­­­27. 01. 2015.godine, donosi

 

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen

 

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen, za dionicu ceste – Donji Kremen od Ž3258 do Ž3258 označenu kao NCG5 (“Glasnik Karlovačke županije” br.52/14).

 

Članak 2.

Točka 2. mijenja se i glasi:

“Predmetnu dionicu ceste čine: k.č.br.1970/1-dio, k.č.br.2003-dio, k.č.br.1236/1-dio, k.č.br.1401-dio, k.č.br.1408-dio, k.č.br.1997-dio, k.č.br.1406-dio, k.č.br.1405-dio, k.č.br.1415-dio, k.č.br.1437-dio, k.č.br.2000-dio, k.č.br.1416-dio, k.č.br.1423-dio, k.č.br.1422-dio, k.č.br.2011-dio, k.č.br.1095-dio, k.č.br.1419-dio, k.č.br.1970-dio, k.č.br.1077-dio, k.č.br.1075-dio, k.č.br.1427/1-dio, k.č.br.1070-dio, k.č.br.1427/2-dio, k.č.br.1427/3-dio, k.č.br.1068-dio, k.č.br.1443/1-dio, k.č.br.1444-dio, k.č.br.2004-dio, k.č.br.1456-dio, k.č.br.1460/1-dio, k.č.br.1459-dio, k.č.br.2094-dio i k.č.br.1443/2-dio sve k.o.Kremen.”

 

Članak 3.

Sve odredbe osnove Odluke ostaju na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

                                                                                                                                           PREDSJEDNICA

                                                                                                                                        GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                           Marina Mrkonja

 

Close Search Window