Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE” BR. 3/15  – 30. 01. 2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KALOVAČKA ŽUPANIJA

       GRAD SLUNJ

   GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/62

URBROJ: 2133/04-03/05-15-6

Slunj, 27. 01. 2015.

 

 

Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na ­­­­­­19. sjednici održanoj dana ­­­­­­­27. 01. 2015.godine, donosi

 

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen

 

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen, za dionicu ceste – od Ž3257 – Bukvik – Mateši označenu kao NCG29 (“Glasnik Karlovačke županije” br.52/14).

 

Članak 2.

Točka 2. mijenja se i glasi:

“Predmetnu dionicu ceste čine: k.č.br.1898-dio, k.č.br.84/1-dio, k.č.br.84/2-dio, k.č.br.2688-dio, k.č.br.91-dio, k.č.br.92-dio, k.č.br.1894-dio, k.č.br.93/3-dio, k.č.br.103-dio, k.č.br.106/1-dio, k.č.br.104/1-dio, k.č.br.104/2-dio, k.č.br.104/3-dio, k.č.br.111/2-dio, k.č.br.133/1-dio, k.č.br.133/2-dio, k.č.br.137-dio, k.č.br.1151-dio, k.č.br.142/4-dio, k.č.br.142/3-dio, k.č.br.142/2-dio, k.č.br.131/1-dio, k.č.br.142/1-dio, k.č.br.*10-dio, k.č.br.130/1-dio, k.č.br.144-dio, k.č.br.145-dio, k.č.br.1902-dio, k.č.br.146-dio, k.č.br.1904-dio, k.č.br.1144/1-dio, k.č.br.148-dio, k.č.br.1142/1-dio, k.č.br.1141/1-dio, k.č.br.1141/2-dio i k.č.br.1142-dio sve k.o.Kremen.”     

 

Članak 3.

Sve odredbe osnove Odluke ostaju na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                          Marina Mrkonja

Close Search Window