Ostali akti grada|

 

OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE” BR. 3/15  – 30. 01. 2015.  

REPUBLIKA HRVATSKA

KALOVAČKA ŽUPANIJA

       GRAD SLUNJ

   GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/53

URBROJ: 2133/04-03/05-15-6

Slunj, 27. 01. 2015.

 

 

Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na ­­­­­­19. sjednici održanoj dana ­­­­­­­27. 01. 2015.godine, donosi

 

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen, za dionicu ceste – od L34142 – Snos – Gornja Glina označenu kao NCG20 (“Glasnik Karlovačke županije” br.52/14).

 

 

Članak 2.

Točka 2. mijenja se i glasi:

“Predmetnu dionicu ceste čine: k.č.br.1947/1-dio, k.č.br.921-dio, k.č.br.659/1-dio, k.č.br.660-dio, k.č.br.661/1-dio, k.č.br.661/2-dio, k.č.br.384/18-dio, k.č.br.1920-dio, k.č.br.382-dio, k.č.br.384/5-dio, k.č.br.383-dio, k.č.br.384/4-dio, k.č.br.384/15-dio, k.č.br.384/3-dio, k.č.br.384/2-dio, k.č.br.385-dio, k.č.br.395/3-dio, k.č.br.395/1-dio, k.č.br.406/2-dio, k.č.br.406/1-dio, k.č.br.*23-dio, k.č.br.1928-dio, k.č.br.402/2-dio, k.č.br.402/1-dio, k.č.br.397/1-dio, k.č.br.397/2-dio, k.č.br.407/95-dio, k.č.br.407/13-dio, k.č.br.398/2-dio, k.č.br.398/1-dio, k.č.br.399/1-dio, k.č.br.521-dio, k.č.br.467/4-dio, k.č.br.467/1-dio, k.č.br.9999/8-dio, k.č.br.407/60-dio, k.č.br.407/5-dio, k.č.br.426/14-dio, k.č.br.426/13-dio, k.č.br.426/12-dio, k.č.br.426/11-dio, k.č.br.426/10-dio, k.č.br.426/9-dio, k.č.br.465/7-dio, k.č.br.426/6-dio, k.č.br.426/5-dio, k.č.br.426/4-dio, k.č.br.460/2-dio, k.č.br.460/1-dio, k.č.br.426/3-dio, k.č.br.456-dio, k.č.br.455-dio, k.č.br.426/2-dio, k.č.br.1934-dio, k.č.br.454-dio, k.č.br.448/15-dio, k.č.br. 440-dio, k.č.br. 448/7-dio, k.č.br.439-dio, k.č.br. 1932-dio, k.č.br.431/2-dio, k.č.br.431/27-dio, k.č.br.431/26-dio, k.č.br.431/18-dio, k.č.br.431/28-dio, k.č.br.431/19-dio, k.č.br.431/21-dio, k.č.br.431/22-dio, k.č.br.431/23-dio, k.č.br.431/24-dio, k.č.br.431/25-dio, k.č.br.323/4-dio, k.č.br.324/3-dio, k.č.br.325/10-dio, k.č.br.325/13-dio, k.č.br.325/3-dio, k.č.br.326-dio, k.č.br.325/12-dio, k.č.br.325/11-dio, k.č.br.1917-dio, k.č.br.273/1-dio, k.č.br.335/1-dio, k.č.br.335/23-dio, k.č.br.9999/4-dio, k.č.br.273/2-dio, k.č.br.273/5-dio, k.č.br.273/3-dio, k.č.br.335/11-dio, k.č.br.335/22-dio, k.č.br.335/12-dio, k.č.br.343-dio, k.č.br.342-dio, k.č.br.341-dio i k.č.br.1911-dio sve k.o.Kremen.”

 

 

Članak 3.

Sve odredbe osnove Odluke ostaju na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

 

 

 

                                                                                                                      PREDSJEDNICA

                                                                                                                   GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                      Marina Mrkonja

 

 

 

Close Search Window