Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE” BR. 3/15  – 30. 01. 2015. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KALOVAČKA ŽUPANIJA

       GRAD SLUNJ

   GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/35

URBROJ: 2133/04-03/05-15-6

Slunj, 27. 01. 2015.

 

Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na ­­­­­­19. sjednici održanoj dana ­­­­­­­27. 01. 2015.godine, donosi

 

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen

 

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen, za dionicu ceste – od županijske ceste Ž3258 do Cindrića označenu kao NCG2 koja je trasirana u dva dijela označena kao NCG2a i NCG2b (“Glasnik Karlovačke županije” br.52/14).

 

Članak 2.

Točka 2. mijenja se i glasi:

“Predmetnu dionicu ceste NCG2a čine: k.č.br.1991-dio, k.č.br.1297/3-dio, k.č.br.1297/4-dio, k.č.br.1331/2-dio, k.č.br.1298/1-dio, k.č.br.1331/3-dio, k.č.br.1330-dio, k.č.br.1298/2-dio, k.č.br.1329-dio, k.č.br.1298/3-dio, k.č.br.1898/5-dio, k.č.br.1898/8-dio, k.č.br.1323/22-dio, k.č.br.1323/26-dio, k.č.br.1323/21-dio, k.č.br.1323/28-dio, k.č.br.1323/27-dio, k.č.br.1323/29-dio, k.č.br.1323/7-dio i k.č.br.9999/2-dio sve k.o.Kremen.

            Predmetnu dionicu ceste NCG2b čine: k.č.br.2052/1-dio, k.č.br.1888/1-dio, k.č.br.1886/2-dio, k.č.br.1888/2-dio, k.č.br.*123-dio, k.č.br.2052/2-dio, k.č.br.1888/12-dio, k.č.br.1886/1-dio, k.č.br.1885-dio, k.č.br.*124-dio, i k.č.br.2052/3-dio sve k.o.Kremen.”

 

Članak 3.

Sve odredbe osnove Odluke ostaju na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                         Marina Mrkonja

Close Search Window