Ostali akti grada|

 OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE” BR. 3/15.  – 30. 01. 2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KALOVAČKA ŽUPANIJA

       GRAD SLUNJ

   GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/49

URBROJ: 2133/04-03/05-15-6

Slunj, 27. 01. 2015.

 

 

Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na 19. sjednici održanoj dana ­­­­­­­27. 01. 2015.godine, donosi

 

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen, za dionicu ceste – od L34142 – Bilo – Jurčevićka označenu kao NCG16 (“Glasnik Karlovačke županije” br.52/14).

 

 

Članak 2.

Točka 2. mijenja se i glasi:

“Predmetnu dionicu ceste čine: k.č.br.1958-dio, k.č.br.1920-dio, k.č.br.782-dio, k.č.br.783/2-dio, k.č.br.781-dio, k.č.br.788/2-dio, k.č.br.788/1-dio, k.č.br.789-dio, k.č.br.774-dio, k.č.br.1906-dio, k.č.br.756-dio, k.č.br.754/5-dio, k.č.br.1960-dio, k.č.br.810-dio, k.č.br.792-dio, k.č.br.1959-dio, k.č.br.809-dio, k.č.br.793-dio, k.č.br.812-dio, k.č.br.794/2-dio, k.č.br.796-dio, k.č.br.805-dio, k.č.br.*55-dio, k.č.br.797-dio, k.č.br.799-dio, k.č.br.798/1-dio, k.č.br.827-dio, k.č.br.817-dio, k.č.br.826-dio, k.č.br.825-dio, k.č.br.824-dio, k.č.br.1961-dio, k.č.br.835-dio, k.č.br.836-dio, k.č.br.837-dio, k.č.br.838-dio, k.č.br.839-dio, k.č.br.852-dio, k.č.br.840-dio, k.č.br.975-dio, k.č.br.976/1-dio, k.č.br.976/2-dio, k.č.br.977/1-dio, k.č.br.977/4-dio, k.č.br.977/3-dio, k.č.br.978/3-dio, k.č.br.978/1-dio, k.č.br.978/4-dio, k.č.br.987/1-dio, k.č.br.987/4-dio, k.č.br.987/3-dio, k.č.br.987/7-dio, k.č.br.986-dio, k.č.br.988-dio, k.č.br.994-dio, k.č.br.1953-dio i k.č.br.995-dio sve k.o.Kremen.”

 

 

Članak 3.

Sve odredbe osnove Odluke ostaju na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

 

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                          Marina Mrkonja

 

Close Search Window