Ostali akti grada|

 OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE” BR. 3/15  – 30. 01. 2015.    

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KALOVAČKA ŽUPANIJA

       GRAD SLUNJ

   GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/46

URBROJ: 2133/04-03/05-15-6

Slunj, 27. 01. 2015.

 

 

Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na 19. sjednici održanoj dana ­­­­­­­27. 01. 2015.godine, donosi

 

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen, za dionicu ceste – Mali Vuković – Miljevac prema Suvodolu označenu kao NCG13 (“Glasnik Karlovačke županije” br.52/14).

 

 

Članak 2.

Točka 2. mijenja se i glasi:

“Predmetnu dionicu ceste čine: k.č.br.2033-dio, k.č.br.2020-dio, k.č.br.1392-dio, k.č.br.1396/1-dio, k.č.br.1394-dio, k.č.br.1532/2-dio, k.č.br.1398/2-dio, k.č.br.1397-dio, k.č.br.1530/3-dio, k.č.br.1585-dio, k.č.br.1586-dio, k.č.br.1587-dio, k.č.br.1594-dio, k.č.br.1589-dio, k.č.br.1593-dio, k.č.br.1595-dio, k.č.br.1525-dio, k.č.br.1596-dio, k.č.br.1597-dio, k.č.br.2022-dio, k.č.br.1622/3-dio, k.č.br.1622/2-dio, k.č.br.1598/2-dio, k.č.br.1598/3-dio, k.č.br.1622/1-dio, k.č.br.1602-dio, k.č.br.1520/1-dio, k.č.br.1599-dio, k.č.br.1600-dio, k.č.br.1601-dio, k.č.br.2017-dio, k.č.br.1605-dio, k.č.br.2014-dio, k.č.br.1606-dio, k.č.br.1607-dio, k.č.br.2015-dio, k.č.br.*105-dio, k.č.br.1617-dio, k.č.br.*107-dio, k.č.br.1619/1-dio, k.č.br.1663/1-dio, k.č.br.2013-dio, k.č.br.1667-dio, k.č.br.1668-dio, k.č.br.1669/2-dio, k.č.br.1669/1-dio, k.č.br.*111/3-dio i k.č.br.1669/3-dio sve k.o.Kremen.”

 

 

Članak 3.

Sve odredbe osnove Odluke ostaju na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

 

 

                                                                                              PREDSJEDNICA

                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                              Marina Mrkonja

 

Close Search Window