Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE” BR. 52/13. – 04.12. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 015-07/13-01/03
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 27. 11. 2013.

Na temelju članka 4. Zakona o naseljima („Narodne novine“ 54/88) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunj („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 6. sjednici održanoj dana 27. 11. 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izmjenama granica naselja Gornje Taborište, Donje Taborište, Gornji Nikšić, Slunj, Zečev Varoš,
Gornji Popovac, Lumbardenik, Novo Selo i Podmelnica

Članak 1.
U Odluci o izmjenama granica naselja Gornje Taborište, Donje Taborište, Gornji Nikšić, Slunj, Zečev Varoš, Gornji Popovac, Lumbardenik, Novo Selo i Podmelnica („Glasnik Karlovačke županije“ 46/13) naziv Odluke mijenja se i glasi: „Odluka o izmjenama granica naselja Gornje Taborište, Donje Taborište, Gornji Nikšić, Slunj, Zečev Varoš, Gornji Popovac, Lumbardenik, Novo Selo, Podmelnica, Mali Vuković i Slunjčica“.

Članak 2.
U članku 1. stavku 1. osnovne Odluke iza postojećeg teksta briše se točka, te se dodaje slijedeći tekst:
„8. granica između naselja Mali Vuković i Slunj ide granicom katastarske općine Slunj 1
9. granica između naselja Slunj i Slunjčica ide granicom katastarske općine Slunj 1
10. granica između naselja Podmelnica i Slunjčica ide granicom katastarske općine Slunj 1.“

Članak 3.
Promjene granica naselja iz prethodnog članka grafički su prikazane na hrvatskoj osnovno karti HOK koja čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.
U tekstu osnovne Odluke rimska brojka „III“ zamjenuje ste tekstom: „Članak 3.“

Članak 5.
Sve odredbe osnovne Odluke ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 6.
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window