Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/15 – 17. 12. 2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

         GRAD SLUNJ

   GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 551-01/15-01/36                                                                 

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3                                                   

Slunj, 16. 12. 2015.

                            

Na članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. 12. 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O IZMJENAMA SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA SLUNJA

ZA 2015. GODINU

 

I.

Ovom Odlukom mijenja se Socijalni program Grada Slunja za 2015. godinu. („Glasnik Karlovačke županije” br. 52/14 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 4/15), u nastavku: Program.

II.

U članku IV. Programa „Potrebna sredstva“:

 

  • u točki 1. Novčana pomoć za opremu novorođenčeta – iznos od „60.000,00 kuna“ zamjenjuje se sa „50.000,00 kuna“
  • u točki 3. Pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg vrtića Slunj i pomoć za plaćanje troškova održavanja škole u prirodi i maturalnog putovanja – iznos od „10.200,00 kuna“ zamjenjuje se sa „3.100,00 kuna“
  • u točki 5. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – iznos od „50.000,00 kuna“ zamjenjuje se sa „53.000,00 kuna“
  • u točki 7. Pomoć za podmirenje troškova nabave ogrjeva – iznos od „120.000,00 kuna“ zamjenjuje se sa „91.000,00 kuna“
  • u točki 9. Jednokratna novčana pomoć – iznos od „20.000,00 kuna“ zamjenjuje se sa „22.000,00 kuna“
  • u točki 10. Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Slunj – iznos od „179.000,00 kuna“ zamjenjuje se sa „186.500,00 kuna
  • pod Ukupno – iznos od „503.800,00 kuna“zamjenjuje se sa „470.200,00 kuna“.

III.

Sve odredbe Socijalnog programa Grada Slunja za 2015. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“, a primjenjuje se od 01. 01. 2015. godine.

 

                                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                          Marina Mrkonja

Close Search Window