Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 7/16 – 07. 06. 2016.

KLASA: 551-01/16-01/24                                                  

URBROJ: 2133/04-03/05-16-3                                          

Slunj,  06. 06. 2016.

 

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 31. sjednici održanoj dana 06. 06. 2016. godine donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2016. godinu

 

I.

Ovom Odlukom mijenja se Socijalni program Grada Slunja za 2016. godinu.  („Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 10/15), u nastavku: Program.

 

II.

U članku IV. Programa „Potrebna sredstva“:

  • u točki 10. Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Slunj – iznos od „211.000,00 kuna“ zamjenjuje se sa „213.000,00 kuna“,
  • pod Ukupno – iznos od „547.500,00 kuna “zamjenjuje se iznosom „549.500,00 kuna“.

 

III.

Sve odredbe Socijalnog programa Grada Slunja za 2016. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                                           Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window