Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 7/16 – 07. 06. 2016.

KLASA: 363-03/16-01/24                                                            

URBROJ: 2133/04-03/05-16-3

Slunj, 06. 06. 2016. 

               

                                                       

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. – Zakon o vodama, 49/11., 144/12., 94/13 i 153/13) i  članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 20/09, 6/13, 15/13 i 03/15), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 31. sjednici  održanoj dana 06. 06. 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2016. godini na području  Grada Slunja

                                          

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Slunja (Službeni glasnik Grada Slunja br. 10/15).

 

Članak 2.

U članku 2. točka III. Održavanje javnih površina mijenja se na slijedeći način:

 

– u alineji 8. iznos  “5.000,00 kn”   zamjenjuje se iznosom      „10.000,00 kn“

– u alineji 9. iznos  “2.000,00 kn”   zamjenjuje se iznosom      „10.000,00 kn“

– u alineji 10. iznos “25.000,00 k ” zamjenjuje se iznosom      „33.000,00 kn“

– u alineji 20. iznos “100.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „210.000,00 kn“

 

U stavku 2. iste točke  iznos „507.500,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „638.500,00 kn“

 

Članak 3.

 

IV. točka Održavanje nerazvrstanih cesta mijenja se na slijedeći način:

– u alineji 1. iznos  “300.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „400.000,00 kn“

 

U stavku 2. iste točke  iznos „ 441.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „541.000,00 kn“

 

Članak 4.

V. točka  Održavanje groblja mijenja se na slijedeći način:

– u alineji 3. iznos  “85.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „179.000,00 kn“

U stavku 2. iste točke  iznos „133.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „227.000,00 kn“

 

       Članak 5.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Radovi predviđeni člankom 2. Ovog Programa financiraju se iz komunalne naknade, općih prihoda, viška prihoda iz prethodnih godina i tekuće pomoći iz Državnog proračuna.

                                                  

Članak 6.

Sve ostale odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Službenom glasniku Grada Slunja”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

 

                                                                                                                                                                                                      PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA                                                            

                                                                                                                                                                                                       Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window