Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 43/14 – 19. 11. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/14-01/16
URBROJ: 2133/04-04/04-14-3
Slunj, 05. 11. 2014.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11 ) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 20/09, 6/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 15. sjednici održanoj dana 05. 11. 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2014. godini na području Grada Slunja

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije br. 52/13 i 29/14 ).

Članak 2.
U članku 2. točka III. Održavanje javnih površina mijenja se na slijedeći način:
– u alineji 16. iznos “30.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „26.500,00 kn“
– u alineji 19. iznos “2.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „5.500,00 kn“

Članak 3.
Sve ostale odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “ Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window