Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U GKŽ 11/13 – 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/13-01/01
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 03. 2013.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 06/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 38. sjednici održanoj dana 15. 03. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Programa javnih potreba u
kulturi za 2013. godini

I.
Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu Grada Slunja, („Glasnik Karlovačke županije“ br. 51/12), u nastavku: Program.

II.
U Planu rasporeda sredstava za javne potrebe u kulturi u 2013. godini Programa mijenja se kod oblika pod rednim brojem 7. „Očuvanje spomeničke baštine“: Sanacija Starog Grada Slunja i sanacija mlinica u Rastokama iznos sredstva iz „1.459.000,00 kn“ na „1.487.594,76 kn“ te iznos pod „Ukupno“ sa „2.120.800,00 kn“ na „2.149.394,76 kn“.

III.
Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

IV.
Sve odredbe Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2013. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene i dopunjene ovom Odlukom.

V.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

Close Search Window