Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku karlovačke županije” 29/14 – 11. 08. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/14-01/11
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 04. 08. .2014.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. – Zakon o vodama, 49/11., 144/12., 94/13 i 153/13) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 20/09, 6/13 i 15/13.), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 13. sjednici održanoj dana 04. 08. 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture
u 2014. godini na području Grada Slunja

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije br. 52/13).

Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
„U 2014. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Gradu Slunju obuhvaća:

I. Odvodnja atmosferskih voda
Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća poslove poslije zimske službe i to:
– čišćenje i ispiranje kanalizacije
– popravak revizionih okana, tijela slivnika i spojeva slivnika na kanalizaciju
– zamjena oštećenih poklopaca na kanalizacijskim šahtovima
Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od ……………………………………………………………………………………………………22.000.00 kn.

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

– strojno čišćenje javnih površina, pražnjenje koševa, odvoz smeća i glomaznog otpada……………………………………………………………………. 60.000,00 kn
– ručno čišćenje javnih površina ………………………………………… 10.000,00 kn
– čišćenje nogostupa gradskih ulica od pijeska (po potrebi)………….. 20.000,00 kn
– pranje ulica i nogostupa (po potrebi)……………………………………….. 4.000,00 kn
– sanacija divljih deponija ………………………………………….. 15.000,00 kn
– zimska služba čišćenja snijega ……………………………………………….. 400.000,00 kn
-gorivo za zimsku službu …………………………………………… 10.000,00 kn
– čišćenje i uređenje javnih površina za prigodne manifestacije …….. 10.000,00 kn
Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od ……………………………………………………………………………………………… 529.000,00 kn.

III. Održavanje javnih površina

– nabavka košarica za smeće i komunalne opreme……………………………..30.000,00 kn
– materijal za sanaciju bine ……………………………………………. 18.000,00 kn
– nabavka i sadnja cvijeća ………………………………………………………………30.000,00 kn
– zalijevanje cvijeća u parku kontinuirano dok traje potreba…………… 5.000,00 kn
– košnja javnih zelenih površina u gradu …………………………… 180.000,00 kn
– orezivanje stabala, živica, uređenje staza i sl. radovi ………………….. 200.000,00 kn
– nabavka i sadnja sadnica bilja ………………………………………. 20.000,00 kn
– nabava, sijanje trave i gnojidba na javnim površinama ………………. 12.000,00 kn
– navoženja i razgrtanje zemlje na javnim zelenim površinama………… 10.000,00 kn
– uređenje vodotoka i javnih površina uz rijeke……………………….. 10.000,00 kn
– uređenje i održavanje dječjih igrališta ……..………………………… 30.000,00 kn
– usluge službe za uklanjanje s javne površine ……………………… 20.000,00 kn
– nabava, postavljanje i uklanjanje prigodnih dekorativnih ukrasa (zastave, transparenti, ukrasna rasvjeta, kiće i sl.) …………………………….. 40.000,00 kn
– usluge higijeničkog servisa………………………………………….. 50.000,00 kn
– deratizacijske usluge ………………………………………………… 2.000,00 kn
– naknada za kemijske WC -e ………………………………………… 30.000,00 kn
– unapređenje javnih sanitarnih usluga………………………………… 60.000,00 kn
-električna energija za javne sanitarne objekte………………………… 2.000,00 kn
-komunalne usluge za javne sanitarne objekte………………………… 2.000,00 kn
– održavanje i uređenje kupalištu …………………………………….. 28.000,00 kn
– održavanje sportskih terena ……………………..…………………. 5.000,00 kn
– ostala održavanja javnih površina ………………………………… 100.300,00 kn
-sanacija stepenica …………………………………………………… 102.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova planiraju se u iznosu od …. 986.300,00 kn.

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta

– pijesak i drugi materijal za popravak i sanaciju nerazvrstanih cesta ………………………………………………………………………………………… 550.000,00 kn
– nabava, zamjena ili popravak prometnih znakova, opreme i signalizacije na javnim površinama, obilježavanje parkirališnih mjesta …………………. 195.000,00 kn
– energija za semafor …………………………………………………… 2.500,00 kn
– sanacija mostova …………………………………………………… 610.000,00 kn
-izrada elaborata za nerazvrstane ceste za potrebe nove izmjere (k.o. Kremen)
………………………………………………………………………… 100.000,00 kn
– ostali nespomenuti rashodi ………………………………..………… 50.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu
od ……………………………………………………………………………………. 1.507.500,00 kn.
V. Održavanje groblja

– održavanje mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović, Lađevac i Nikšić……. 90.000,00 kn
-legalizacija mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović, Lađevac i Nikšić (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodni doprinos)… 18.000,00 kn
– održavanje groblja ………………………………………………… 107.500,00 kn
– materijal za mrtvačnicu …………………………………………… 10.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu
od ……………………………………………………………………………………….. 225.500,00 kn.

VI . Javna rasvjeta

– tekuće održavanje javne rasvjete …………………………………………….. 200.000,00 kn
– električne energija za javnu rasvjetu ………………………………………… 850.000,00 kn
– energetski pregled javne rasvjete ………………………………… 47.250,00 kn
– ostali nespomenuti rashodi ( dokupnja snage struje) ……………… 15.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki planiraju se u iznosu od ……………………………………………………………………………………………….1.112.250,00 kn.

Članak 3.
U članku 3. briše se na kraju rečenice točka i dodaje tekst „ i Karlovačke županije.“.

Članak 4.
Iza članka 4. dodaje se novi članak 5. koji glasi:
„Radovi koji će biti direktno ugovoreni od Grada su: sanacija mostova, održavanje stepenica, nabava prometne signalizacije i druge opreme uz ceste, obilježavanje parkirališnih mjesta i nabava materijala za mrtvačnicu.“

Članak 5.
Dosadašnji članak 5. postaje članak 6.

Članak 6.
Sve ostale odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Marina Mrkonja

 

Close Search Window