Ostali akti grada|

Objavljeno u “GKŽ” 40/13 – 14.10.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/13-01/21
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 09. 10. 2013.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11 ) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 20/09, 6/13. i 15/13.), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 4. sjednici održanoj dana 09. 10. 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture
u 2013. godini na području Grada Slunja

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije br. 51/12 i 11/13).

Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
„U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Gradu Slunju obuhvaća:

I. Odvodnja atmosferskih voda
Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća poslove poslije zimske službe i to:
– čišćenje i ispiranje kanalizacije
– popravak revizionih okana, tijela slivnika i spojeva slivnika na kanalizaciju
– zamjena oštećenih poklopaca na kanalizacijskim šahtovima
Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od …………………………………………………………………………………………………… 22.000.00 kn.

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

– strojno čišćenje javnih površina, pražnjenje koševa, odvoz smeća i glomaznog otpada……………………………………………………………………. 100.000,00 kn
– ručno čišćenje javnih površina ………………………………………… 10.000,00 kn
– čišćenje nogostupa gradskih ulica od pijeska nakon zimske službe u travnju mjesecu
…………………………………………………………………………………………. 25.000,00 kn
– sanacija divljih deponija ………………………………………….. 15.000,00 kn
– zimska služba čišćenja snijega ……………………………………………….. 700.000,00 kn
– čišćenje i uređenje javnih površina za prigodne manifestacije …….. 30.000,00 kn
-gorivo za zimsku službu …………………………………………….. 20.000,00 kn
Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od ……………………………………………………………………………………………. 900.000,00 kn.

III. Održavanje javnih površina

– nabavka košarica za smeće i komunalne opreme……………………………..15.000,00 kn
– nabavka i sadnja cvijeća ………………………………………………………………55.000,00 kn
– zalijevanje cvijeća u parku kontinuirano dok traje potreba…………… 15.000,00 kn
– košnja javnih zelenih površina u gradu …………………………… 284.000,00 kn
– orezivanje stabala, živica, drugih ukrasnih grmova i odvoz grana ….. 200.000,00 kn
– nabavka i sadnja sadnica bilja ………………………………………. 50.000,00 kn
– nabava, sijanje trave i gnojidba na javnim površinama ………………. 12.000,00 kn
– navoženja i razgrtanje zemlje na javnim zelenim površinama………… 10.000,00 kn
– održavanje pješačkih staza …….…………………………………… 9.000,00 kn
– uređenje i održavanje dječjeg igrališta ……..………………………… 30.000,00 kn
– usluge službe za uklanjanje s javne površine ……………………… 50.000,00 kn
– nabava, postavljanje i uklanjanje prigodnih dekorativnih ukrasa (zastave, transparenti, ukrasna rasvjeta, kiće i sl.) …………………………….. 80.000,00 kn
– usluge higijeničkog servisa………………………………………….. 50.000,00 kn
– deratizacijske usluge ………………………………………………… 2.000,00 kn
– naknada za kemijske WC -e ………………………………………… 30.000,00 kn
– unapređenje javnih sanitarnih usluga………………………………… 40.000,00 kn
-električna energija za javne sanitarne objekte………………………… 5.000,00 kn
-komunalne usluge za javne sanitarne objekte………………………… 5.000,00 kn
– sanacija ploče i uređenje kupalištu …………………………………. 28.000,00 kn
– održavanje sportskih terena ……………………..…………………. 5.000,00 kn
– ostala održavanja javnih površina ………………………………….. 50.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova planiraju se u iznosu od ….1.025.000,00 kn.

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta

– pijesak i drugi materijal za popravak i sanaciju nerazvrstanih cesta ………………………………………………………………………………………… 1.190.202,75 kn
– nabava, zamjena ili popravak prometnih znakova, opreme i signalizacije na javnim površinama …………………………………………………………. 30.000,00 kn
– obilježavanje parkirališnih mjesta ……………………………………. 15.000,00 kn
– energija za semafor …………………………………………………… 2.500,00 kn
– ostali nespomenuti rashodi ………………………………..………… 150.000,00 kn
– sanacija mostova …………………………………………………… 700.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu
od ……………………………………………………………………………………. 2.087.702,75 kn.

V. Održavanje groblja

– održavanje mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović, Lađevac i Nikšić……. 35.000,00 kn
-legalizacija mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović, Lađevac i Nikšić (geodetsko katastarska dokumentacija, projektna dokumentacija) …………………………… 42.000,00 kn
-legalizacija mrtvačnica Slunj I, II, Cvitović, Lađevac i Nikšić (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodni doprinos)….18.000,00 kn
– održavanje groblja ………………………………………………….. 228.250,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu
od ……………………………………………………………………………………….. 323.250,00 kn.

VI . Javna rasvjeta

– tekuće održavanje javne rasvjete …………………………………………….. 300.000,00 kn
– električne energija za javnu rasvjetu ………………………………………… 1.100.000,00 kn
-ostali nespomenuti rashodi ………………………………………. 35.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki planiraju se u iznosu od ……………………………………………………………………………………………….1.435.000,00 kn.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “ Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Marina Mrkonja

Close Search Window