Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U GKŽ 11/13 – 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/13-01/06
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 03. 2013.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 26/03- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11 ) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 20/09, 6/13.), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 38. sjednici održanoj dana 15. 03. 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture
u 2013. godini na području Grada Slunja

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije br. 51/2012).

Članak 2.
U članku 2. točka II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina mijenja se na slijedeći način:

– u alineji 7. iznos “330.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „700.000,00 kn“

– iza 8. alineje dodaje se nova 9. alineja koja glasi:
“ – gorivo za zimsku službu…………..……………………… 10.000,00 kn”

U stavku 2. iste točke iznos „534.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „914.000,00 kn“

Članak 3.
U članku 2. točka III. Održavanje javnih površina mijenja se na slijedeći način:

– u alineji 5. iznos “150.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „ 200.000,00 kn“
– u alineji 6. iznos “20.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „ 50.000,00 kn“
– u alineji 17. iznos “10.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „ 40.000,00 kn“

U stavku 2. iste točke iznos „1.051.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „1.161.000,00 kn“

Članak 4.
IV. točka Održavanje nerazvrstanih cesta mijenja se na slijedeći način:
– u alineji 1. iznos “500.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „ 1.190.202,75 kn“
– u alineji 6. iznos “600.000,00 kn” zamjenjuje se iznosom „ 700.000,00 kn“

U stavku 2. iste točke iznos „ 1.197.500,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „1.987.702,75 kn“

Članak 5.
Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

Članak 6.
Sve ostale odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “ Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Davor Požega

Close Search Window