Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “sLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 4/2015. – 23. 06. 2015.

REPUBLIKA     HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

     GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 620-01/15-01/04                                                                 

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 19. 06. 2015.

 

 

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15), Gradsko vijeće Grada Slunja na 22. sjednici održanoj dana 19. 06. 2015. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu

 I.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Program javnih potreba u športu za 2015. godinu Grada Slunja, („Glasnik Karlovačke županije“ br. 3/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 2/15), u nastavku: Program.

 

II.

U članku III. Programa „Planirana sredstva“,

– u stavku 1. iznos od „206.000,00 kn“ mijenja se u „291.000,00 kn“

– u alineji 1. iznos od „200.000,00 kn“ mijenja se u „285.000,00 kn“

– u točki a) dodaju se podtočke 5. 6.:

Podtočka 5. glasi: – sredstva za kupnju kombi vozila = 33.500,00 kn, isplata po zahtjevu,

Podtočka 6. glasi: – sredstva za registracije vozila i ostale troškove vezane uz vozila = 31.500,00, isplata po zahtjevima.

-u točki b), podtočka 3) dopunjuje se i glasi: „te za troškove sudjelovanja članova Kickboxing kluba „Tigar“ na Europskom prvenstvu = 20.000,00 kn, koja sredstva će se isplatiti klubu u srpnju 2015. godine“

 III.

Sve odredbe Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2015. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene i dopunjene ovom Odlukom.

 IV.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“, a primjenjuje se od 01. 01. 2015. godine.

                                                                

                                                                                                  PREDSJEDNICA

                                                                                             GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                             

                                                                                                Marina Mrkonja

Close Search Window