Ostali akti grada|

 OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 4/2015. – 23. 06. 2015.         

REPUBLIKA     HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

         GRAD SLUNJ

     GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-01/15-01/02

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3                                                        

Slunj, 19. 06. 2015.

 

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 22. sjednici održanoj dana 19. 06. 2015. godine donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2015. godinu

 I.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Program javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2015 godinu, („Glasnik Karlovačke županije“ br. 52/14), u nastavku: Program.

 II.

Plan rasporeda sredstava za javne potrebe u kulturi u 2015. godini Programa mijenja se, dopunjuje i glasi:

 

PLAN RASPOREDA SREDSTAVA ZA JAVNE POTREBE

U KULTURI U 2015. GODINI

 

REDNI BROJ

PROGRAM

PLAN SREDSTAVA U 2015. godini. (u kn)

 

Knjižnica i čitaonica Slunj

Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Kulturna događanja

Opremanje knjižnice knjigama

         173.150,00

          156.250,00

               4.400,00

             12.500,00    

 

Pučko otvoreno učilište Slunj

Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Kulturna djelatnost

Dani Grada 2015.

Slunjske mažoretkinje

Opremanje POU Slunj (glazbena oprema)

           249.700,00

           120.400,00

             21.300,00

             71.000,00

             17.000,00

               20.000,00

 

Program „Dani Grada Slunja 2015.“

Usluge promidžbe i informiranja

Reprezentacija (kupnja i tisak majica, domjenak uz svečanu sjednicu, smještaj gostiju)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

             40.000,00

               2.000,00

             35.000,00

            

               3.000,00    

4.

KUD „Korana“ Slunj

             11.000,00

5.

KUD „Lađevčani“ Lađevac

               9.000,00

 

 

6.

KUD „Graničar“ Cvitović

               1.000,00

 

 

 

Očuvanje spomeničke baštine (mlinice u Rastokama, Stari grad Slunj i Most Sv. Ivana)

       1.819.984,84

 

 

 

Tekuće donacije u novcu za kulturu – Izdavanje knjige biskupa Mile Bogovića

               5.000,00

 

U K   U P N O

        2.308.834,84

 III.

Sve odredbe Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2015. godinu ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu izmijenjene i dopunjene ovom Odlukom.

 IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“, a primjenjuje se od 01. 01. 2015. godine.

                                                                      

                                                                                             PREDSJEDNICA

                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                            

                                                                                             Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window