Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 7/16 – 07. 06. 2016.

KLASA: 400-06/16-01/109

URBROJ: 2133/04-03/05-16-3

Slunj, 06. 06. 2016.

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 87/08, 36/09, 46/09,  136/12 i 15/15) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 31. sjednici održanoj dana 06. 06. 2016. godine donijelo je

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o  izvršavanju

Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom  mijenja se članak 23. Odluke o  izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 10/15) na slijedeći način: 

 

1.u točki 1. RAZDJEL 001, „Ured Gradonačelnika i Gradsko vijeće“ Glava 01 „Ured Gradonačelnika“  „Program redovne djelatnosti Gradonačelnika“ iza podtočke 1.3. dodaje se podtočka 1.4. koja glasi:

„1.4. izdaci za kapitalni projekt „Prijevozna sredstva“ izvršavat će se temeljem sklopljenog ugovora i dospjele obveze

 

  1. u točki 12. RAZDJELU 003 glavi 05 „Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje“ mijenja se podtočka 12.4. tako da glasi:

„12.4. izdaci vezani uz program „Izgradnja komunalne infrastrukture“ izvršavat će se sukladno usvojenim programima, pojedinačnim aktima Gradonačelnika ili sukladno zaključenom ugovoru i dospjelim obvezama“

   

Članak 2.

Sve odredbe osnovne  Odluke o izvršavanju Proračuna ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

                                                                                                                                                                                                       PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                                                       Marina Mrkonja

Close Search Window