Ostali akti grada|

Objavljeno u Glasniku Karlovačke županije 28/13 – 11. 07. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 013-03/13-01/31
URBROJ: 2133/04-03/05-13-1
Slunj, 09. 07. 2013.

Na temelju članaka 25. stavka 1. alineje 9. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09. 06/13. i 15/13.), i članka 4. Odluke o kriterijima i načinu dodjele javnih priznanja i nagrada Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 24704. i 20/09.), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 2. sjednici održanoj dana 09. 07. 2013. godine, donosi

ODLUKU

o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

I
U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja biraju se:

MARINA MRKONJA, za predsjednicu,
ŽELJKO RENDULIĆ, za zamjenika predsjednice
JOSIP ŠTEFANAC, za člana
MIHAELA TURKALJ, za člana
DAVOR POŽEGA, za člana
MILE PECIĆ, za člana
VLADO BUTINA, za člana

II
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja objavljuje javni poziv za dodjelu priznanja, razmatra pristigle prijedloge, utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli priznanja te poduzima druge radnje utvrđene Odlukom o kriterijima i načinu dodjele javnih priznanja i nagrada Grada Slunja.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window