Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U GKŽ 11/13 – 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 026-01/13-01/59
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 03. 2013.

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((“Narodne novine” 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 I 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. alineja 15. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 38. sjednici održanoj dana 15. 03. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se postupak izbora za članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće).

Članak 2.
Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima navršenih 18 godina života i prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Članak 3.
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.
Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima traje 4 godine.
Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.

Članak 4.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.
Odlukom Gradskog vijeća određuje se dan provedbe izbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Prijevremeni izbori za vijeće mjesnog odbora kojem je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća.

II. KANDIDIRANJE

Članak 5.
Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni nadležnom Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora.

Članak 6.
U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena kandidata, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.
U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova Vijeća bira. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Članak 7.
Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Političke strane utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način utvrđen njihovim Statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju Statuta.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti zajedničku listu za izbor članova vijeća.
Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.
Kada liste za izbor članova vijeća predlažu ogranci registriranih političkih stranka oni trebaju imati sjedište na području Grada Slunja.

Članak 8.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu, za njenu pravovaljanost dužni su prikupiti 30 potpisa.
Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste a naziv liste je „kandidacijska lista grupe birača“.
Potpisi birača iz stavka 1. ovog članka prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice i mjesto izdavanja te potpis birača.

Članak 9.
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi ovjereno od nadležnog izbornog povjerenstva.
Za davanje netočnih podataka na očitovanju, kao i za davanje očitovanja o prihvaćanju kandidature uz više kandidacijskih lista, odgovoran je kandidat.

Članak 10.
Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnim pločama u svakom mjesnom odboru, oglasnoj ploči gradske uprave, te na gradskoj internet stranici, objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka za podnošenje kandidacijskih lista.

Članak 11.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije, koja je listu predložila odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača.
Ako je više stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se na zbirnu listu unijeti prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

Članak 12.
Član vijeća mjesnog odbora ne može istovremeno biti član Gradskog vijeća, pročelnik gradskog upravnog tijela, član upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu Grada Slunja, ravnatelj i djelatnik ustanove kojoj je Grad Slunj osnivač.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, ali ukoliko bude izabrana za člana vijeća dužna je pri konstituiranju vijeća izjasniti se o tome prihvaća li dužnost člana vijeća ili nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik, u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 13.
Članu vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama ove Odluke smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik, sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 14.
Članu vijeća mandata prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:
– ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku
– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetno kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
– ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,
– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
– smrću.

Članak 15.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.
Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.
Člana vijeća izabranog na zajedničkoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat kojeg odrede političke stranke sporazumno ili dogovorom ako sporazum nije potpisan, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Člana vijeća koji je izabran sa kandidacijske liste grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ukoliko podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

III. IZBORNA PROMIDŽBA

Članak 16.
Sve političke stranke koje su predložile liste, nositelji kandidacijske liste grupe birača, kandidati na kandidacijskim listama imaju, pod jednakim uvjetima, pravo na izbornu promidžbu i na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa.
Izborna promidžba počinje od dana objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.
Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u devetnaest sati.
Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata, objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultati izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe, navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Članak 17.
Sudionici izborne promidžbe imaju jednake uvjete predizbornog nadmetanja i u tu svrhu moraju imati jednaki tretman u lokalnim medijima.
Elektronički mediji dužni su poštivati načelo jednakog pristupa plaćenoj političkoj promidžbi sudionika te objektivno, nepristrano i uravnoteženo informiranje o izbornoj promidžbi.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 18.
Tijela za provedbu izbora za Vijeća mjesnih odbora su Izborno povjerenstvo i Birački odbori.
Članovi Izbornog povjerenstva i Biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici mogu biti samo sobe koje imaju biračko pravo.
Odluku o imenovanju izbornog povjerenstva donosi Gradsko vijeće.
Gradsko vijeće može odlučiti da izborno povjerenstvo koje je imenovano od strane nadležnog tijela za provedbu izbora za Gradsko vijeće i Gradonačelnika istodobno provodi i izbore za vijeća mjesnih odbora.

Članak 19.
Izborno povjerenstvo:
– brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća
– imenuje biračke odbore
– određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća
– nadzire rad biračkih odbora
– propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora
– propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
– obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora
– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih odbora
– ne temelju pravovaljanih prijedloga sastavlja i objavljuje kandidacijske liste i zbirnu listu svih kandidacijskih lista
– nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova Vijeća u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom
– prikuplja i zbraja rezultate na biračkim mjestima
– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća
– obavlja i druge poslove radi provedbe izbora za Vijeća.

Članak 20.
Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i određeni broj članova sukladno Zakonu o lokalnim izborima.

V. PROVOĐENJE IZBORA I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 21.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima koja je utvrdilo Izborno povjerenstvo s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.
Izborno povjerenstvo odrediti će biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da se u vremenu određenom za glasovanje, omogući svim biračima da glasaju.
Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.
Ukoliko je za izbor nekog vijeća mjesnog odbora određeno više biračkih mjesta, svakom od biračkim mjesta odredit će se broj.

Članak 22.
Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge, te međunarodne organizacije imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.
Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje te u zapisnik izbornog tijela stavljati svoje primjedbe.

Članak 23.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.
Glasački listić sadrži:
– naziv liste
– ime i prezime nositelja liste
– naputak o načinu glasovanja
– serijski broj listića.
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista vijeća.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 24.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 25.
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
– neispunjeni glasački listić,
– listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,
– listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 26.
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati omogućit će se da glasuju.
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu mora se nalaziti najmanje polovina članova biračkog odbora.

Članak 27.
Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član provjerit će da li je birač upisan u popis birača.
Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju.
Potvrdu iz prethodnog stavka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

Članak 28.
Po završenom glasovanju birački će odbor najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.
Nakon toga, birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika, ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, rezultat na tom biračkom mjestu utvrđuje se u roku od 24 sata od okončanja ponovljenog glasovanja.

Članak 29.
Nakon što birački odbor utvrdi rezultate glasovanja u zapisnik o svom radu zabilježit će:
– broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača
– koliko je birača pristupili glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu
– koliko je ukupno birača glasovalo
– koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista
– koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.
Svaki član biračkog odbora može staviti primjedbu na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 30.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal Birački odbor dostavlja Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

Članak 31.
Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.
O svom radu Izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji će zabilježiti:
– broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora, odnosno izvadak iz popisa birača za svaki mjesni odbor posebno,
– broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim
– broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista odnosno kandidat.
Svaki član Izbornog povjerenstva može staviti primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog povjerenstva.

Članak 32.
Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje Izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.
Izborno povjerenstvo će, nakon što utvrdi rezultate glasovanja, odmah objaviti:
– broj birač upisanih u popis birača mjesnog odbora
– koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista
– koliko je bilo nevažećih glasačkih listića
– broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista
– imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

VI. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 33.
Sredstva za provedbu redovitih i prijevremenih izbora za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu Grada Slunja.
Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem, te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.

VII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 34.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora može podnijeti politička stranka koja je predlagatelj liste, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile zajedničku kandidacijsku listu, nositelj kandidacijske liste grupe birača, kandidati, najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.
Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.
Političke stranke će na temelju svojih Statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.
Nositelji kandidacijske liste grupe birača prigovor podnose osobno.

Članak 35.
Prigovor se podnosi Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.
Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji.
Žalba se podnosi u roku od 48 sati, računajući od dana primitka pobijenog rješenja.

Članak 36.
Ako nadležno tijelo rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da se u određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kada su raspisani, te radnje ponove.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, nadležno tijelo poništiti će izbor i odrediti rok u kojem će se izbor ponoviti.

Članak 37.
Podneseni prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.
Prva konstituirajuća sjednica vijeća održat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.
Konstituirajuće sjednice vijeća saziva gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konsitituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član sa kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika.
Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavka 3. ovog članka, raspisat će se novi izbori.

Članak 39.
Na sva pitanja vezana uz izbor članova vijeća mjesnih odbora koja nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Zakona o lokalnim izborima.

Članak 40.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o izbor članova vijeća mjesnih odbora („Glasnik Karlovačke županije“ 14/03 i 27/11).

Članak 41.
Ova Odluka stapa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega

Close Search Window