Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/15 – 17. 12. 2015.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE    

 

KLASA: 406-01/15-01/07

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 16. 12. 2015.

 

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 27. sjednici koja je održana dana 16. 12. 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O ISKNJIŽAVANJU NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZ POSLOVNIH KNJIGA GRADA  

 

I.

Iz poslovnih knjiga Grada isknjižava se slijedeća nefinancijska imovina:

  1. sa konta 051120 „Poslovni objekti u pripremi“

– objekt poslovno-turističke namjene u Rastokama vrijednosti 26.350,00 Kn

– kotlovnica u zgradi Pučkog otvorenog učilišta vrijednosti 132.533,76 Kn

 

  1. sa konta 051130 „Ceste, željeznice i ostali prometni objekti u pripremi“

– projekt za mostić u Rastokama vrijednosti 14.640,00 Kn

 

  1. sa konta 051190 „Ostali građevinski objekti u pripremi“

– odvodnja i vodovod u poslovnoj zoni RIZ vrijednosti 48.585,00 Kn

– projekt okoliša mrtvačnice Cvitović vrijednosti 9.150,00 Kn

– projekt – parkiralište hotela vrijednosti 8,918,20 Kn

– Idejno rješenje uređenja parkirališta vrijednosti 19,520,00 Kn

 

  1. sa konta 021270 „Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično“

– 15. i 15a. aneks – hala nabavne vrijednosti 187.676,49 Kn umanjene za amortizaciju na dan donošenja odluke

– 24. otvoreni poslovni prostor nabavne vrijednosti 167.013,90 Kn umanjene za amortizaciju na dan donošenja odluke

– 25. otvoreni poslovni prostor nabavne vrijednosti 108.184,75 Kn umanjene za amortizaciju na dan donošenja odluke

– 26. pomoćni objekt – trafo stanica nabavne vrijednosti 19.239,10 Kn umanjene za amortizaciju na dan donošenja odluke

– 27. pomoćni objekt nabavne vrijednosti 4.179,80 Kn umanjene za amortizaciju na dan donošenja odluke

– 28. interne ceste nabavne vrijednosti 261.651,50 Kn umanjene za amortizaciju na dan donošenja odluke

– 29. ograda nabavne vrijednosti 131.040,00 Kn umanjene za amortizaciju na dan donošenja odluke

– hale od bivše tvornice RIZ-TU – k.č. 1087/29 nabavne vrijednosti 250.000,00 Kn umanjene za amortizaciju na dan donošenja odluke.

 

II.

Ovlašćuje se Odsjek za proračun i financije za provedbu ove Odluke.

 

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                                                                                                                                                       Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window