Ostali akti grada|

Objavljeno u “GKŽ” 40/13 – 14.10.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 200-01/13-01/01
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 09. 10. 2013.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 4. sjednici održanoj dana 09. 10. 2013. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za prevenciju

I.
Ovom Odlukom imenuje se Vijeće za prevenciju na području Grada Slunja.
Vijeće za prevenciju ima za cilj pravodobno uočavanje problema u zajednici, njihovo zajedničko razmatranje te poduzimanje određenih mjera, mogućih načina prevencije i rješenja određenih problema kako bi se spriječile neželjene posljedice ili unaprijedila kvaliteta življenja.

II.

Vijeće za prevenciju čine sljedeći članovi:
1. Gradonačelnik Grada Slunja- gosp. Željko Rendulić
2. Načelnik Policijske postaje Slunj – gosp. Nenad Katić
3. Zapovjednik Središta za borbenu obuku – brigadir Ivan Jurilj
4. Komunalni redar Grada Slunja- gosp. Dražen Kotić
5. Kontakt policajac- gosp. Ivan Obajdin
6. Predstavnik Cesta Karlovac, Ispostave Slunj- gosp. Nikola Štefanac
7. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slunj – gđa. Predraga Stipić
8. Ravnateljica Srednje škole Slunj- gđa. Diana Cindrić
9. Ravnatelj Osnovne škole Slunj- gosp. Tome Cvitković
10. Direktor HEP-a, Ispostave Slunj- gosp. Josip Stipić
11. Mons. Mile Pecić, župnik
12. Ravnateljica Doma zdravlja Slunj- gđa. Ivanka Magdić
13. Predsjednica Savjeta mladih Grada Slunja- gđica. Dragana Kos
14. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj- gđa. Mirjana Puškarić
15. Direktor komunalnog poduzeća

III.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju Vijeća za prevenciju od 30. ožujka 2010. godine (KLASA: 200-01/10-01/03, URBROJ: 2133/04-10-3).

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

 

Close Search Window