Ostali akti grada|

Objavljeno u Glasniku Karlovačke županije 28/13 – 11. 07. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/13-01/28
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 09. 07. 2013.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 2. sjednici održanoj dana 09. 07. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Članak 1.

U Stožer zaštite i spašavanja imenuju se:

1. JOSIP GRAČAN, zamjenik gradonačelnika – načelnik Stožera
2. ALEN HOLJEVAC, vatrogasni zapovjednik DVD-a Slunj – član
3. ZDRAVKO JANDRLIĆ, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac – član
4. NENAD KATIĆ, načelnik Policijske postaje Slunj – član
5. IVANKA MAGDIĆ, ravnateljica Doma zdravlja Slunj – član
6. IVAN JURILJ, zapovjednik Središta za borbenu obuku i Vojnog poligona – član
7. MARIO JAZBEC, predstavnik Uprave šuma Podružnice Karlovac- Šumarije Slunj – član
8. MIRJANA PUŠKARIĆ, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj – član
9. DINKO PUŠKARIĆ, direktor komunalnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Slunj – član
10. TONE BUTINA, direktor tvrtke „Radio Slunj“ d.o.o. – član

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

 

Close Search Window