Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 6/16 – 12. 05. 2016.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

       GRAD SLUNJ

    GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-02/16-01/01

URBROJ: 2133/04-03/05-16-4

Slunj, 11. 05. 2016.

 

 

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 320/09, 6/13, 15/13 i 3/15)  i članka 3. stavka 5. i 6. Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Slunj (“Glasnik Karlovačke županije” 22/14)   Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 30. sjednici održanoj dana 11. 05. 2016.  godine,  donijelo je

 

 

ODLUKU

o ekonomskoj cijeni smještaja djece u

Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom programu rada

 

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se ekonomska cijena smještaja djece u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom programu rada.

 

 

II.

Ekonomska cijena troškova smještaja djeteta u Dječji vrtić Slunj u cjelodnevnom programu rada iznosi 1.818,00 Kn mjesečno.

 

 

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj od 21. prosinca 2004. godine.

 

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Službenom glasniku Grada  Slunja”.

 

          

 

                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                      GRADSKOG  VIJEĆA

                                                       

                                                                                                                                                                                                         Marina Mrkonja

Close Search Window