Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U GKŽ 11/13 – 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/13-01/09
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 03. 2013.

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 06/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 38 sjednici održanoj dana 15. 03. 2013. godine, donijelo je

Odluku
o dopuni Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti
od požara i Plana zaštite od požara grada Slunja

Članak 1.
Ovom Odlukom dopunjuje se Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara grada Slunja koju je donijelo Gradsko vijeće dana 15. veljače 2013. godine, („Glasnik Karlovačke županije“ 6/13.) na način da se u članku 2. dodaje treći stavak koji glasi:

„Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara grada Slunja objavljuju se u cijelosti, izuzev Grafičkih priloga u koje se može izvršiti uvid na način da se izvrši uvid u izvornik.“

Iza članka 1. dodaje se novi članak koji glasi:

„Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Grada Slunja i Plana zaštite od požara Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 37/06).

Dosadašnji članak 2. postaje članak 3.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega

Close Search Window