Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 7/16 – 07. 06. 2016.

KLASA: 061-01/16-01/02

URBROJ: 2133/04-03/05-16-2

Slunj, 06. 06. 2016.

 

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o kriterijima i načinu dodjele javnih priznanja i nagrada Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 24/04 i 20/09) i članka 25. stavka 1. alineja  17. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 31. sjednici održanoj dana 06. 06.  2016.  godine donijelo je

 

ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja Grada Slunja u  2016. godini

 

I.

Javno priznanje za životno djelo dodjeljuje se mons. MILI PECIĆU za vjerno, ustrajno, hrabro i nesebično služenje Bogu i narodu  tijekom 75 godina života, 50 godina misništva, 30 godina svećeničke službe u Slunju i 11 godina uređivanja portala Župe Presvetog Trojstva.

 

II.

Javno priznanje Grada Slunja u 2016. godini dodjeljuje se:

  1. gđici. LORENI POŽEGA – za izuzetno uspješnu sportsku karijeru s posebnim naglaskom na titulu prvakinje Hrvatske i osvajanje brončane medalje na kadetskom Europskom prvenstvu održanom 2015. godine
  2. gosp. IVANU POŽEGI – za nesebičan volonterski rad, izuzetan osobni angažman i doprinos opstojnosti i unapređenju športa na području Grada Slunja 

 

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Slunja”.

 

                                                                                                                                                                                                    PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                 GRADSKOG  VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                                                    Marina Mrkonja

 

Close Search Window