Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 7/2015 – 23. 09. 2015.                

   REPUBLIKA   HRVATSKA

    KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

         GRADSKO VIJEĆE    

 

KLASA: 403-01/15-01/01

URBROJ: 2133/04-03/05-15-6

Slunj, 22. 09. 2015.

 

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 87/08, 136/12 i 15/15), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) i članka 18. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slunja za 2015. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ 47/14 i „Službeni glasnik Grada Slunja 4/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 24. sjednici održanoj dana 22. 09. 2015. godine donijelo je

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti za zaduživanje

društvu za vodoopskrbu i odvodnju Komunalac d.o.o. Slunj

 

I.

Društvu za vodoopskrbu i odvodnju Komunalac d.o.o. Slunj daje se suglasnost za zaduživanje putem financijskog leasinga kod OTP LEASING d.d. Zagreb radi nabave novog teretnog vozila marke FIAT, tip DOBLO COMBINATO 1,6 sa 5 sjedala uz slijedeće uvjete:

–          Cijena nabave vozila putem leasinga: 142.463,09 Kn

–          Učešće: 31.541,25 Kn – plaćanje prije preuzimanja vozila

–          Zaduženje po leasingu: 107.475,60 Kn

–          Broj obroka: 60

–          Opcija kupnje: 2.500,00

–          Troškovi ugovora: 946,24 Kn

–          Nominalna kamatna stopa: 5,95%

–          Efektivna kamatna stopa: 6,61%

–          Rok isporuke: 10 dana od potpisa ugovora.

 

II.

Komunalac d.o.o. dužan je:

–          u roku od 5 dana od dana sklapanja dostaviti Ugovor o zaduženju Odsjeku za proračun i finacije Ureda Grada

–          tromjesečno izvještavati nadležna tijela Grada o otplati duga i to najkasnije do 5. u mjesecu za prethodno tromjesečno razdoblje.

 

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

                                                                                                                                                                                             PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                          GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                                                              Marina Mrkonja

Close Search Window